Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 lutego 2019
136k  719k  85k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP)
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 lutego 2019
682k  1471k  209k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 lutego 2019
201k  941k  107k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 lutego 2019
114k  596k  72k 
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Procedura zgody
WSTĘPNE SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 lutego 2019
244k  926k  130k 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 lutego 2019
36k  587k  51k 
Komisja Rozwoju Regionalnego Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 lutego 2019
715k  1465k  212k 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 lutego 2019
93k  659k  66k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 lutego 2019
30k  669k  69k 
Komisja Kultury i Edukacji Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej
POPRAWKI
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 lutego 2019
26k  578k  54k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna