Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 februari 2019
136k  627k  84k 
Utskottet för internationell handel Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 februari 2019
654k  1110k  199k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 februari 2019
198k  762k  104k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 februari 2019
113k  432k  72k 
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Godkännandeförfarandet
INTERIMSBETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 februari 2019
238k  669k  132k 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 februari 2019
35k  358k  51k 
Utskottet för regional utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 februari 2019
632k  1185k  205k 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 februari 2019
93k  428k  64k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 februari 2019
29k  357k  78k 
Utskottet för kultur och utbildning Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 februari 2019
26k  351k  54k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande