Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik
P8_TA-PROV(2019)0441
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta resolutsioon endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva põhjaliku Euroopa Liidu raamistiku kohta (2019/2683(RSP))
Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
P8_TA-PROV(2019)0440
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta resolutsioon läbirääkimiste kohta nõukogu ja komisjoniga seadusandliku ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitlev määrus (2019/2536(RSP))
VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Püsivad orgaanilised saasteained ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)
Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8‑0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL (COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Neljapäev, 18. aprill 2019
html  pdf 
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave