Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys
P8_TA-PROV(2019)0441
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 kattavasta hormonaalisia haitta-aineita koskevasta Euroopan unionin kehyksestä (2019/2683(RSP))
Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
P8_TA-PROV(2019)0440
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 neuvotteluista neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta annettavaa asetusta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (2019/2536(RSP))
Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
OTC‑johdannaissopimusten määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)
Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Eurooppalainen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Torstai 18. huhtikuu 2019
html  pdf 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus