Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
P8_TA-PROV(2019)0441
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visapusiškos Europos Sąjungos politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimo (2019/2683(RSP))
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
P8_TA-PROV(2019)0440
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų su Taryba ir Komisija dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl Europos Parlamento tyrimo teisės (2019/2536(RSP))
Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Patvarieji organiniai teršalai ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)
Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Programa „InvestEU“ ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ sukūrimo (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.
html  pdf 
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas