Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem
P8_TA-PROV(2019)0441
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa rezolūcija par visaptverošu Eiropas Savienības satvaru attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (2019/2683(RSP))
Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
P8_TA-PROV(2019)0440
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa rezolūcija par sarunām ar Padomi un Komisiju par priekšlikumu tiesību aktam par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām (2019/2536(RSP))
MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)
Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Programma InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums