Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***
P8_TA-PROV(2019)0362
Otrdien, 2019. gada 16. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE)) (Piekrišana)
Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I
P8_TA-PROV(2019)0361
Otrdien, 2019. gada 16. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***
P8_TA-PROV(2019)0360
Otrdien, 2019. gada 16. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)) (Piekrišana)
Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I
P8_TA-PROV(2019)0359
Otrdien, 2019. gada 16. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms
P8_TA-PROV(2019)0358
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa rezolūcija par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu (2018/2002(INI))
Lūgums Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
P8_TA-PROV(2019)0357
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa rezolūcija par lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (2019/2678(RSP))
Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I
P8_TA-PROV(2019)0356
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I
P8_TA-PROV(2019)0355
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I
P8_TA-PROV(2019)0354
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā ***I
P8_TA-PROV(2019)0353
Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlis
html  pdf 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums