Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen
P8_TA-PROV(2019)0441
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Resolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (2019/2683(RSP))
Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
P8_TA-PROV(2019)0440
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Resolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over de onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel voor een verordening inzake het enquêterecht van het Europees Parlement (2019/2536(RSP))
Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten, en transactieregisters ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Persistente organische verontreinigende stoffen ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)
Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Europees maritiem éénloketsysteem ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure – eerste lezing)
Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Donderdag 18 april 2019
html  pdf 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling