Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
P8_TA-PROV(2019)0441
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o tvorbe komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (2019/2683(RSP))
Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
P8_TA-PROV(2019)0440
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o rokovaniach s Radou a Komisiou o legislatívnom návrhu nariadenia o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu (2019/2536(RSP))
Podpora využívania rastových trhov MSP ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Perzistentné organické látky ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Riadny legislatívny postup – prepracovanie)
Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Program InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Štvrtok, 18. apríla 2019
html  pdf 
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie