skip to content
 
 
 

Granty na podujatia

Európsky parlament vyhlásil  výzvu na predkladanie ponúk na spolufinancovanie aktivít týkajúcich sa angažovania občanov v rámci viacročného pracovného programu pre granty v oblasti komunikácie 2020 - 2021. Termín na podávanie prihlášok je 30. september 2020.

Európsky parlament bude spolufinancovať aktivity zamerané na podporu EÚ, propagáciu práce EP a jeho demokratických hodnôt a podporu demokratického angažovania občanov.  

Výzva je určená hlavne pre národné alebo celoeurópske neziskové organizácie a pre verejné a súkromné organizácie podporujúce účasť občanov na európskom demokratickom živote.

Návrhy aktivít musia byť podložené podrobným plánom offline a / alebo online aktivít, ktoré príjemca grantu vykoná. V pláne bude uvedené miesto (pre offline) alebo komunikačný kanál (pre online), dátum alebo obdobie, opis každej aktivity, odhadovaný počet zapojených ľudí a komunikačný plán s podrobnou mediálnou stratégiou. Projekty musia byť koncipované tak, aby sa zabezpečil čo najširší dosah a aby sa maximalizoval vplyv plánovanej akcie. Návrhy aktivít musia obsahovať opis systému monitorovania počas konania akcie.

Návrhy aktivít musia byť predložené v rámci jednej z nasledujúcich kategórií:

Kategória 1: Angažovanosť občianskej spoločnosti

Aktivity v tejto kategórií by mali občanom a zástupcom občianskej spoločnosti poskytnúť príležitosť diskutovať o témach súvisiacich s EÚ a nabádať účastníkov, aby sa stali aktívnymi členmi komunity „together.eu“. Témy akcií by mali byť relevantné pre zamýšľané cieľové publikum a mali by byť spojené s politickými a legislatívnymi prioritami EP, napríklad:

- plán obnovy po COVID 19.

- životné prostredie, sociálne politiky, digitálna transformácia, zdravie atď.

- konferencia o budúcnosti Európy.

- hodnoty EÚ a ceny EP

Maximálny príspevok na aktivity cielené na menej ako 5 členských štátov je 60 000 EUR. Táto hranica sa nevzťahuje na akčné návrhy s rozsahom 5 alebo viac členských štátov.

Aktivity by mali začať najskôr 1. decembra 2020 a mali by byť ukončené najneskôr 30. júna 2022.

Kategória 2: Organizácia miestneho European Youth Event s cieľom prispieť k angažovaniu mládeže

Komunikačné akcie zamerané na mládež (veku 16 - 30 rokov) by mali byť v súlade s existujúcimi aktivitami, ktoré organizuje EP (European Youth Event organizované každý druhý rok, semináre pre mládež, Euroscola a EPAS - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu). Účelom aktivít je povzbudiť mladých ľudí k účasti na demokratickom živote, poskytnúť im príležitosť porozumieť ich právam ako európskym občanom a uľahčiť skutočný dialóg medzi nimi a Európskym parlamentom.

Maximálny príspevok EP na aktivity z tejto kategórie je 60 000 EUR.

Aktivity by mali začať najskôr 1. decembra 2020 a skončiť najneskôr 31. decembra 2021.

Kategória 3: Zapojenie mládeže do konferencie o budúcnosti Európy

Cieľom konferencie o budúcnosti Európy, ktorú organizuje Európsky parlament, Európska komisia a Rada EÚ je definovať budúcu podobu a formu EÚ. EP sa bude snažiť zamerať na zabezpečenie účasti mládeže, ktorá bude nevyhnutnou súčasťou dlhodobých vplyvov tejto iniciatívy.

Aktivity by sa mali začať najskôr v novembri 2020 a skončiť najneskôr 30. júna 2022.

Výzva na predkladanie ponúk COMM/SUBV/2020/E (v anglickom jazyku)
Ďalšie informácie o výzve a všetky podklady k podaniu žiadosti