skip to content
 
 
 

Občan a EÚ

V princípe platí, že každý občan Európskej únie sa môže obrátiť so svojím problémom na ktoréhokoľvek poslanca Európskeho parlamentu.

Každý občan si rovnako môže stiahnuť, overiť, vytlačiť z internetovej stránky Európskeho parlamentu dokumenty EP (stanoviská, správy či tlačové oznamy).

Každý občan trvale žijúci v niektorom členskom štáte EÚ má právo obrátiť sa na EP s petíciou v otázkach politiky únie, ktorá sa ho bezprostredne dotýka. Rovnako sa môže priamo obrátiť i na európskeho ombudsmana menovaného EP so sťažnosťami na zlú správnu činnosť ktorejkoľvek európskej inštitúcie.

Korešpondencia s občanom

Je to kontaktná služba Európskeho parlamentu, ktorá občanovi umožňuje klásť otázky a dostávať prostredníctvom nej kvalifikované odpovede z parlamentu na ne. Cez elektronickú schránku EP kladie občan nielen svoje otázky a dostáva na ne odpovede, ale prostredníctvom nej môže aj podávať návrhy Európskemu parlamentu.

Elektronická schránka EP
 .

Európsky ombudsman

Európskeho ombudsmana na začiatku každého legislatívneho obdobia menuje Európsky parlament. Mandát ombudsmana je obnoviteľný. Ombudsman predkladá každoročne parlamentu správu o výsledkoch svojej práce. V decembri 2019 bola na post ombudsmanky znovuzvolená Emily O'Reilly z Írska.

Európsky ombudsman je zodpovedný za vyšetrovanie prípadných sporov medzi občanmi a administratívnymi orgánmi Európskej únie. Nemôže sa zaoberať sťažnosťami týkajúcimi sa záležitostí národných, regionálnych a lokálnych orgánov členských štátov, ani zasahovať do záležitostí, ktoré Európsky súdny dvor buď rieši, alebo už o nich rozhodol.

Európskemu ombudsmanovi má právo predložiť sťažnosť každý občan alebo obyvateľ členského štátu Európskej únie, takisto aj každá spoločnosť, organizácia alebo združenie, ktorá má sídlo v jednej z členských krajín. Sťažovateľ nemusí byť priamo postihnutý nesprávnym úradným postupom zo strany administratívy alebo niektorého z orgánov či inštitúcií únie, ale je potrebné, aby sa obrátil na inštitúciu alebo orgán únie, ktorého sa daná sťažnosť týka, napr. listom.

Sťažnosti môžu byť predkladané písomne v ktoromkoľvek z dvadsiatich oficiálnych jazykov únie, pričom musí byť jasne stanovený dôvod sťažnosti a inštitúcia Európskej únie, proti ktorej je sťažnosť zameraná.

Každá sťažnosť musí byť predložená v priebehu dvoch rokov odo dňa, keď nastali okolnosti, ktorých sa táto sťažnosť týka. Ombudsman preskúma sťažnosť a priebežne informuje sťažovateľa o priebehu vyšetrovania.

Nesprávny úradný postup znamená nedostatočný alebo neoprávnený postup. Táto situácia nastane v prípade, keď niektorá inštitúcia nevykonáva svoju činnosť tak, ako by mala, vykonáva ju zle, alebo robí niečo, čo by nemala robiť. Ide najmä:

  • o administratívne nezrovnalosti,
  • o nespravodlivosť,
  • o diskrimináciu,
  • o zneužívanie moci,
  • o nedostatok informácií alebo odmietnutie poskytnúť informácie,
  • o zbytočné prieťahy

Právomoci ombudsmana pri vyšetrovaní sťažnosti občana sú pomerne rozsiahle. Inštitúcie a orgány EÚ sú povinné ombudsmanovi poskytnúť všetky informácie a sprístupniť príslušné dokumenty. Členské štáty EÚ musia rovnako poskytnúť ombudsmanovi požadované informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov nesprávnych administratívnych postupov v inštitúciách a orgánoch únie.

Ak sa prípad počas vyšetrovania uspokojivo nevysvetlí, ombudsman sa môže pokúsiť o priateľský zmier. Ak sa ale pokus o zmier nevydarí, môže navrhnúť aj iný spôsob riešenia prípadu. Ombudsman môže dokonca podať o prípade i mimoriadnu správu Európskemu parlamentu.

S európskym ombudsmanom je možné spojiť sa listom, telefonicky, faxom, e-mailom alebo cez jeho internetovú stránku.

 .

Petície

Ktorýkoľvek občan alebo skupina občanov EÚ môže cez Európsky parlament uplatniť svoje právo na podanie petície. Podmienkou je, aby mali trvalý pobyt v niektorom zo štátov EÚ, aby petícia spadala do oblasti činnosti EÚ a dotýkala sa priamo ich. Petičné právo si môžu rovnako uplatňovať i spoločnosti, organizácie alebo združenia so sídlom v EÚ. Petícia sa môže podávať vo forme sťažnosti alebo žiadosti a môže sa týkať otázok verejného i súkromného záujmu. Petícia môže predstavovať individuálnu žiadosť alebo výzvu Európskemu parlamentu, aby v určitej veci zaujal stanovisko. Takéto petície dávajú EP možnosť EP upozorniť na akékoľvek porušenia práv občana zo strany členského štátu, alebo inštitúcie.

Petície sa môžu zaoberať napríklad témami ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a vnútorného trhu, zamestnanosťou a sociálnou politikou, uznávaním odborných kvalifikácií i problémami súvisiacimi s uplatňovaním legislatívy EÚ.

Výbor pre petície EP sa nezaoberá žiadosťami o informácie, ani všeobecnými pripomienkami k politike EÚ. Otázky týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií alebo orgánov EÚ je potrebne adresovať Európskemu ombudsmanovi.

Petície možno podávať dvoma spôsobmi:

  • poštou
  • e-mailom

Nemusíte vypĺňať nijaký formulár ani dodržiavať určitý štandardný formát.

V petícii však musíte uviesť: svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska (v prípade skupinovej petície musíte uviesť meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska osoby, ktorá petíciu predkladá alebo aspoň jej prvého signatára).

Petíciu musíte podpísať.

Vaša petícia môže obsahovať prílohy vrátane kópií sprievodných dokumentov, ktoré máte k dispozícii.

Petíciu na zaregistrovanie zašlite na adresu:

European Parliament
Members' Activities
L-2929 Luxembourg

Po zaregistrovaní bude petícia postúpená Výboru pre petície.

Ak si želáte podať petíciu prostredníctvom elektronickej pošty, navštívte stránku Európskeho parlamentu Predkladanie petície. Prečítajte si najprv inštrukcie, až potom vyplňte formulár. Skontrolujte, či ste vyplnili všetko, a petíciu odošlite. Krátko po odoslaní petície e-mailom dostanete elektronickú potvrdenku o jej doručení.

Predkladanie petície
 .

Prístup k dokumentom

Občania EÚ majú podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva právo na prístup ku všetkým interným dokumentom Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej komisie.

Európsky parlament preto dáva k dispozícii občanom zoznam dokumentov, ktorý je nástrojom na vyhľadávanie informácií o činnosti EP.

EUR-Lex - Prístup k právu Európskej únie
Legislatívny prehľad
EU Bookshop - informačný materiál na stiahnutie
Úrad pre publikácie
 .

Návštívte Európsky parlament

Európsky parlament ponúka širokej verejnosti aj možnosť návštev, aby sa občania mohli zoznámiť s úlohami a činnosťou tejto inštitúcie EÚ. EP vo svojich troch priestoroch - Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu môžu navštíviť jednotlivci i skupiny.

Naviac, EP otvoril v Bruseli v roku 2011 úplne nové návštevnícke centrum - Parlamentarium. Prostredníctvom inovačných a zábavných multimediálnych nástrojov je spoznávanie Európskeho parlamentu pre deti a dospelých jedinečným zážitkom, spájajúcim informovanie, vzdelávanie a zábavu. Parlamentárium je otvorené 7 dni v týždni a vstup je zadarmo.

 .
Parlamentárium
Viac informácii o možnostiach návštevy EP