skip to content
 
 
 

Legislatíva Európskeho parlamentu

Prakticky od prijatia Zmluvy o Európskej únii, čiže od prijatia Maastrichtskej dohody v roku 1992, sa Európsky parlament podieľa procedúrou spolurozhodovania na prijímaní väčšiny legislatívnych dokumentov EÚ.

Procedúra spolurozhodovania zahŕňa jedno, dve alebo tri čítania v EP. Práve procedúra spolurozhodovania núti EP k častým kontaktom s Európskou radou, (spolutvorcom legislatívy EÚ) a Európskou komisiou. Maastrichtská zmluva posilnila legislatívne právomoci EP o také oblasti ako je voľný pohyb pracovných síl, právo podnikania a usádzania sa v inom členskom štáte, právo ponuky služieb v iných členských krajinách. Rovnako v oblasti fungovania vnútorného trhu EÚ, školstva a vzdelávania, spotrebiteľskej politiky, transeurópskych sietí, životného prostredia, kultúry a výskumu.

Amsterdamská zmluva zjednodušila procedúru spolurozhodovania EP tým, že ju urýchlila, zefektívnila a sprehľadnila. Rozšírila oblasti spolurozhodovania o sociálne vylúčenie, verejné zdravie a boj proti podvodom ovplyvňujúcim finančné záujmy EÚ.

Zmluva z Nice ešte viac rozšírila priestor pre spolurozhodovacie právomoci EP a to o oblasti: boja proti diskriminácii, súdnej spolupráce v občiansko-právnych záležitostiach, opatreniach na podporu priemyslu, akcií na podporu sociálnej súdržnosti mimo štrukturálnych fondov, štatútu európskych politických strán a opatrení v oblastiach vízovej, azylovej a prisťahovaleckej politiky. Napriek tomu do spolurozhodovacej právomoci EP nepatria tie legislatívne opatrenia Európskej rady, o ktorých sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. A takými sú napríklad poľnohospodárska alebo obchodná politika EÚ. Zatiaľ teda nejestvuje vo všetkých legislatívnych rozhodnutiach EP jednoznačná väzba medzi hlasovaním kvalifikovanou väčšinou a procedúrou spolurozhodovania.

Všetky legislatívne predpisy EÚ je možné vyhľadať na portáli Eur-Lex, kde je každodenne uverejnený Úradný vestník Európskej únie. V databáze je možné vyhľadávať aj staršie nariadenia, smernice a rozhodnutia EÚ. Úradný vestník si je možné i predplatiť a pravidelne odoberať v tlačenej či elektronickej podobe z Úradu pre oficiálne tlače EÚ. Žiaľ, vyhľadávacie rozhranie pre už platnú a pripravovanú legislatívu je na ňom zatiaľ dostupné iba v jedenástich jazykoch EÚ, na slovenčinu iba čakáme. Portál Eur-Lex obsahuje i Zmluvy EÚ, dokumentáciu k súdnym sporom riešeným na Európskom súdnom dvore (od roku 1977), rozhodnutia dotýkajúce sa hospodárskej súťaže, rozhodnutia súdneho dvora EFTA ako i niektoré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Na portáli nájdete aj interpelácie Európskeho parlamentu a dokumenty verejného záujmu, čiže i rozhodnutia Európskej komisie, zelené knihy, správy, pracovné dokumenty EK a biele knihy.

Lisabonská zmluva

Platná je od 1. decembra 2009.

Lisabonská zmluva z právneho hľadiska mení a dopĺňa ,,Zmluvu o Európskej únii" ,,Zmluvu uo založení Európskeho spoločenstva" a ,,Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu". Zmluva zmenila pôvodné dokumenty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a zavádza nové inštitúty, ktoré budú vplývať aj na fungovanie Európskej únie aj na politiky členských štátov Európskej únie.

Lisabonskou zmluvou sa ,,Zmluva o založení Európskeho spoločenstva" premenovala na ,,Zmluvu o fungovaní Európskej únie" a pojem ,,Spoločenstvo" sa nahradil pojmom ,,Únia".

Lisabonskou zmluvou získala Európska únia vlastnú právnu subjektivitu.

Touto zmluvou získal Európsky parlament právomoc predkladať k zmluvám pozmeňujúce návrhy, ktoré už mala Rada Európskej únie, vlády členských štátov aj Európska komisia. Poslanci majú právo odmietnuť medzinárodné dohody. Európsky parlament sa od nadobudnutia platnosti zmluvy skladá zo zástupcov občanov únie, nie zo zástupcov ľudu členských štátov.

Lisabonská zmluva rozšírila źákonodarnú právomoc Európskeho parlamentu na viac ako 40 nových oblastí vrátane poľnohospodárstva, energetickej bezpečnosti, prisťahovalectva, bezpečnosti, spravodlivosti, a fondov Európskej únie.

Lisabonská zmluva značne rozšírila postup spolurozhodovania medzi Európskym parlamentom a Radou, v ktorom mám rovnaké práva ak o Rada.

Pri prijímaní legislatívnych aktov rozlišujeme:
a) riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie)
b) špeciálne legislatívne postupy, ktoré sa vzťahujú len na špecifické prípady, keď Európsky parlament plní len poradnú funkciu  

Legislatívne postupy:

a) riadny legislatívny postup
- spolurozhodovací postup sa od nadobudnutia platnosti zmluvy začal nazývať ako riadny legilatívny postup.
- spoločná poľnohospodárska politika, politika v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti, bezpečnosť, zahraničný obchod, environmentálna politika.
- zahŕňa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade
- neuplatňuje sa na fiškálnu politiku týkajúcu sa priameho zdaňovania alebo nadnárodné aspekty rodinného práva, ktoré si vyžadujú jednomyseľné rozhodnutie Rady Európskej únie.

b) konzultačný postup
- uplatňuje sa naďalej na daňovú oblasť, hospodársku súťaž, harmonizáciu právnych predpisov,  nevzťahujúcich sa na vnútorný trh a na niektoré sociálne politiky.
- uplatňuje sa v obmedzenom množstve legislatívnych oblastí ako sú výnimky týakjúce sa vnútorného trhu a právne predpisy hospodárskej súťaže.
- konzulátácie s Európskym parlamentom ako nelegislatívny postup sa vyžadujú aj pri prijímaní medzinárodných dohôd v  rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.  

c) postup spolupráce
- po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bol zrušený.

d) postup súhlasu
- ako nelegislatívny postup sa zvyčajne uplatňuje pri ratifikácii určitých zmlúv dohodnutých Európskou úniou alebo sa využíva hlavne v prípadoch vážneho porušenia základných práv alebo v prípade pristúpenia nových členov k EU, či dohody o vystúpení z EU
- ako legislatívny postup sa používa pri prijímaní nových právnych predpisov o boji proti diskriminácii.
- uplatňuje sa predovšetkým na doložku o horizontálnej flexibilite rozpočtu.

  

EUR-lex, prístup k právu Európskej únie
Úradný vestník Európskej únie
EU Bookshop
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie