skip to content
 
 
 

Organizácia Európskeho parlamentu

Kultúrna rôznorodosť nepochybne patrí k jednému z najväčších európskych bohatstiev. Parlamentný život poslancov EP sa odvíja v Štrasburgu, Bruseli a v materských členských krajinách EÚ. Preto dostal Európsky parlament aj prívlastok "cestujúci parlament".

Ani jedna zo zmlúv ES totiž explicitne neurčuje sídlo Európskeho parlamentu. Napriek viacerým návrhom európskych poslancov, aby sa definitívne určilo jedno sídlo EP, doteraz sa nepodarilo Európskej rade dohodnúť na zrušení viac ako 40-ročnej "nomádskej" štruktúry Európskeho parlamentu.

Dôležité kroky na vyriešenie tohto problému prijala Európska rada v Edinburgu, ktorá určila za oficiálne sídlo Európskeho parlamentu Štrasburg, kde sa koná dvanásť plenárnych zasadnutí EP, vrátane rozpočtového. Parlamentné výbory sa schádzajú v Bruseli, zatiaľ čo sídlom generálneho sekretariátu naďalej zostáva Luxemburg.

Zložitým problémom, ktorý kladie vysoké nároky na prácu parlamentu, je 24 oficiálnych jazykov. Rešpektovanie rozličných kultúrnych identít už od začiatku budovania európskej architektúry viedlo k tomu, že takmer všetky oficiálne jazyky rôznych členských štátov sa stali pracovnými jazykmi únie. Európska únia i EP dnes pracujú v dvadsiatich štyroch jazykoch. To znamená, že akýkoľvek dokument je vydaný v preklade do všetkých oficiálnych jazykov. Okrem toho prakticky všetky schôdze politických skupín, parlamentných výborov a plenárnych zasadnutí sú simultánne prekladané do všetkých jazykov.

Komplexnosť a zložitosť organizácie Európskeho parlamentu je možné v krátkosti vyjadriť v týchto číslach: 705 poslancov, 27 krajín, 24 jazykov, 3 sídla a 3 abecedy.