skip to content
 

Euroscola

13-02-2023
 .

Aktuálna informácia:

Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia Euroscola ONLINE, napíšte nám na adresu epbratislava@ep.europa.eu.

Ročník EUROSCOLA 2023 bol uzavretý 30.novembra 2022. 10. februára sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie a 8 škôl získalo vďaka svojim projektom výlet do Štrasburgu v roku 2023. Viac informácií tu.

Komu je program Euroscola určený

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka. 

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v predošlom školskom roku, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2023.

Nová súťaž bude vyhlásená začiatkom školského roka 2023 / 2024.

Cena pre víťaza

Školy, ktoré sa umiestnia na 1. - 5. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu v roku 2023. V prípade vytvorenia nových termínov, budú tieto ponúknuté školám, ktoré sa umiestnia ďalšie v poradí.

 

Ako sa zapojiť

Škola sa môže zapojiť do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.


Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu, ktorú  spolu s vyplnenou prihláškou (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy v elektronickej forme (formát pdf, doc, docx, ppt) pošle na adresu epbratislava@ep.europa.eu do stanoveného termínu.

Správa má byť prehľadná a nie príliš rozsiahla. Mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii a závery. Pokiaľ by bola správa s prílohami príliš veľká, na jej doručenie môžete využiť aj stránky, ktoré umožňujú posielať veľké súbory, napr.ulozto.sk, wetransfer.com, ulozisko.sk, uschovna.sk a pod.

Dôležité je priložiť prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť študenti, ale je potrebné, aby správnosť svojím podpisom potvrdil pedagóg.

Zo správy by mali byť jasné odpovede na nasledujúce otázky, ktoré hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity: 

 1. Koľko študentov má škola? Koľko študentov bolo oboznámených s podujatím? Koľkí sa aktívne zapojili do prípravy podujatia? Koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?
 2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.?

Poznámka: Pretože cieľom súťaže nie je zabezpečiť čo najvyšší počet zúčastnených europoslancov, účasť viacerých europoslancov hodnotenie výrazne neovplyvní. Taktiež nie je podmienkou, že europoslanec musí byť fyzicky na škole prítomný. Zaujímavé diskusie vznikajú aj prostredníctvom videokonferencie, Skype, Zoom a pod.

 1. Bolo podujatie, prípadne podujatia prínosom pre školu? Bolo prínosné aj pre jej okolie? Zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť, uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému? 
 2. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie - mestský úrad, VÚC, iné školy? Informovali ste vopred noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?  Uverejnili Vám informáciu o podujatí v médiách?
 3. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, ...) ? 

  Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu (fotografie, video max. 20 minút dlhé) a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity.

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

 

Okruhy možných tém:

 • Čo robí Európa pre mňa?
 • Mapa Európy, v ktorej chceme žiť
 • Úloha Európskeho parlamentu v boji s klimatickou zmenou
 • Umelá inteligencia a digitálna revolúcia – uľahčujú život alebo oberajú ľudí o prácu?
 • Aké sú možnosti pre mladých (vzdelávanie, pracovné uplatnenie) v rámci EÚ ?
 • Internet – využívanie či zneužívanie dát, zdaňovanie internetových gigantov, ochrana súkromia, bezpečnosť na internete...

 

Nie je však bezpodmienečne potrebné striktne spracovať uvedené témy. Škola si môže vybrať aj inú tému. Musí sa však týkať oblastí, ktoré sa týkajú Európskej únie alebo ich môže Európsky parlament svojím rozhodovaním ovplyvniť.

Hodnotenie

Kancelária EP na Slovensku vyhodnotí všetky prihlásené projekty, ktoré prišli  a každej škole pridelí body na základe kritérií uvedených v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostaví poradie škôl.

Škola môže poslať iba jednu prihlášku. Dokumentácia môže obsahovať viacero aktivít.

Účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2023 v Štrasburgu vyhrá päť škôl s najvyšším bodovým hodnotením, ak spĺňajú podmienku, že sa nezúčastnili pracovného dňa Euroscola v predošlom roku.

Vyhlásenie výsledkov

Výsledky vyhlási Kancelária EP na Slovensku na slávnostnom podujatí v januári 2023 za účasti poslancov Európskeho parlamentu. Dátum spresníme dodatočne. Na slávnostnom podujatí víťazi predstavia svoje projekty.

Výsledky budú následne zverejnené na internetovej stránke www.europskyparlament.sk.

Pracovný deň Euroscola 2023 v Štrasburgu

Dátum účasti na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu sa školy dozvedia v deň vyhlasovania výsledkov. Počet škôl, ktoré pocestujú do Štrasburgu, môže byť dodatočne navýšený.

Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu Kancelária EP na Slovensku poskytne kontaktné informácie organizačnému tímu Euroscola  v Štrasburgu, ktorý potom priamo kontaktuje jednotlivé školy a informuje ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov:

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina zložená maximálne z 24 študentov a 2 pedagógov. 
Škola vyberie účastníkov na základe ich aktívnej účasti na príprave podujatí.

Organizačné informácie:

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej návštevy v Štrasburgu Európsky parlament prevodom uhradí škole paušálny finančný príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a nesmie byť vyššia ako skutočné náklady. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady. Po skončení pracovného dňa musí zúčastnená škola zaslať Európskemu parlamentu vyúčtovanie výdavkov (nie faktúry).
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečuje ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ubytovanie, ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Máte záujem sledovať pracovný deň Euroscola v priamom prenose? Stači sa prihlasiť v daný deň do 10:00 hod.!
Nemali ste možnosť vycestovať do Štrasburgu, ale máte otázky a chcete sa zapojiť do debaty? Využite platformu slido! Po prihlásení použite hasthag Euroscola a príslušný dátum, napr. #Euroscola25102020. 

Euroscola 2018 - výsledky
Ohlasy zúčastnených škôl
Príprava dňa Euroscoly v Štrasburgu
Praktické informácie
Viac informácií o programe Euroscola.
 .
 .

Zúčastnili ste sa programu Euroscola? Napíšte nám svoj názor.

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu