skip to content
 
 
 

Činnosť kancelárie

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vznikla začiatkom roku 2002. Dva roky pred vstupom SR do EÚ ju v máji 2002 na Slovensku v nových bratislavských priestoroch na Palisádach, kde sa nachádza i zastúpenie Európskej komisie v SR, otvoril vtedajší predseda EP Pat Cox.

Európsky parlament má svoje kancelárie v každom z 28 členských štátov EÚ. Poslaním Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je prostredníctvom informovania médií a organizovania rôznych podujatí približovať Európsky parlament a jeho činnosť širokej verejnosti, uľahčovať spoluprácu medzi Európskym parlamentom a štátnymi orgánmi SR a takisto informovať vedenie Európskeho parlamentu o dianí v SR. Naša kancelária uplatňuje v praxi informačnú a komunikačnú stratégiu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (DG COMM), schvaľovanú Predsedníctvom Európskeho parlamentu, a to širokospektrálnymi aktivitami, do ktorých sa zapájajú aj europoslanci.

Spolupráca s občanmi

• Kancelária je miestom prvého kontaktu občanov SR s Európskym parlamentom. V Európskom informačnom centre, spravovanom spolu so Zastúpením Európskej komisie, odpovedáme (osobne, telefonicky a e-mailom) na otázky občanov a poskytujeme informácie o legislatívnych či iných rozhodnutiach Európskeho parlamentu. K dispozícii sú informačné letáky a publikácie o EP a EÚ, ktoré na požiadanie distribuujeme do škôl a rôznych organizácií.
• Aktívnou účasťou na sociálnych sieťach (Facebook a Twitter) šírime informácie o rozhodnutiach Európskeho parlamentu a práci europoslancov čo najširšiemu publiku.
• Organizujeme rôzne diskusné formáty, napríklad cezhraničné fóra, medzinárodné konferencie alebo regionálne diskusie, ktoré europoslancom uľahčujú vstup do dialógu s verejnosťou, so zástupcami štátnych orgánov, mimovládnych organizácií a najmä rôznych aktérov v oblasti prijímanej legislatívy v Európskom parlamente.
• Aktivitami, ako sú výstava Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia alebo premietanie filmov v rámci Ceny Lux, dostávame do povedomia angažovanosť EP v oblasti ľudských práv a podpory
kultúrnej rozmanitosti.
• Záujem o prácu Európskeho parlamentu, europoslancov, ale aj o cudzie jazyky zvyšujeme u mladých každoročnou súťažou Euroscola, vďaka ktorej sa do Štrasburgu v sprievode svojich pedagógov dostane ročne viac než 350 najúspešnejších stredoškolákov.

 .

Spolupráca s poslancami

• Pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú spravodajcami legislatívnych návrhov, tieňovými spravodajcami, ale aj pre vedúcich národných delegácii a nimi poverených poslancov organizujeme tlačové konferencie na aktuálne a závažné témy Európskeho parlamentu a o výsledkoch pravidelného prieskumu Eurobarometer.
• Spoluprácou na príprave a organizovaní rôznych audio-vizuálnych relácií napomáhame vstupu europoslancov do médií. Posielame tiež monitoring dennej tlače a audiovizuálnych médií zo Slovenska.

Spolupráca s inštitúciami

• Kancelária Európskeho parlamentu spolupracuje s Národnou radou Slovenskej republiky, zastupiteľstvami samosprávnych krajov, miest a obcí, Ministerstvom zahraničných vecí a  európskych záležitosti Slovenskej republiky a ďalšími zložkami štátnej správy, s mimovládnymi a partnerskými organizáciami (neziskové organizácie, združenia a asociácie), s univerzitami a strednými školami.
• V spolupráci s regionálnou sieťou Europe Direct a Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike organizujeme podujatia informujúce o dianí a rozhodnutiach Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
• Podieľame sa na príprave návštev predsedu Európskeho parlamentu, delegácií a výborov Európskeho parlamentu v SR.

Spolupráca s médiami

• Informovanosť o Európskom parlamente zabezpečujeme posielaním tlačových správ viac než 600 novinárom zo Slovenska.
• Na zasadnutia Európskeho parlamentu či tematické semináre v Štrasburgu a v Bruseli pozývame novinárov z celoštátnych i regionálnych médií a významných blogerov.
• Organizujeme informačné semináre o Európskom parlamente pre novinárov v Bruseli a na Slovensku.

 .
YouTube kanál Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku na Instagrame