skip to content
 

Európa na Dňoch poľa: Prelomový rok pre poľnohospodársku politiku EÚ

02-06-2022

Na  11. ročníku výstavy Celoslovenské dni poľa v dňoch 7. – 8. júna nebude chýbať ani Kancelária Európskeho parlamentu. V spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Europe Direct Nitra bude mať po prvýkrát na výstave vlastný stánok s pestrým programom.

 

Tento rok si pripomíname 60 rokov od zavedenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá je partnerstvom medzi občanmi Európskej únie a jej poľnohospodármi.

Poľnohospodárska politika EÚ sa zameriava na podporu poľnohospodárov a ich úsilia o zaistenie potravinovej bezpečnosti v celej Únii, reaguje však aj na súčasné globálne výzvy ako zmena klímy, a to opatreniami na ochranu životného prostredia. V spoločnom stánku Európskeho parlamentu a Europe Direct Nitra sa dozviete viac o histórii a budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ. Pre širokú verejnosť budú pripravené zaujímavé súťaže a kvízy jednak o poľnohospodárstve, ale aj o Európskej únii a Európskom parlamente. Svoje vedomosti si tu budú môcť overiť všetky vekové kategórie a pri tejto príležitosti sa snáď aj naučiť niečo nové.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bola vytvorená v roku 1962 a odvtedy prešla mnohými reformami. Ich cieľom bolo zefektívniť poľnohospodárstvo v EÚ, ale tiež zaistiť, aby sa stalo udržateľnejším a voči farmárom spravodlivejším.

V Únii je približne 10 miliónov poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodárske a potravinárske odvetvia zabezpečujú v EÚ takmer 40 miliónov pracovných miest.

SPP je financovaná z rozpočtu EÚ. V rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 bolo na poľnohospodárstvo vyčlenených 386,6 miliardy EUR. Tento rozpočet je rozdelený na dve časti:

  • 291,1 miliardy EUR pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF), ktorý poskytuje poľnohospodárom podporu príjmov,
  • 95,5 miliardy EUR pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý zahŕňa financovanie vidieckych oblastí, opatrenia v oblasti klímy a riadenie prírodných zdrojov.

 

Keďže pandémia Covid-19 zasiahla aj farmárov, EÚ zaviedla osobitné opatrenia na podporu ich a príjmov a pomoc odvetviu poľnohospodárstva. Kvôli meškaniu dohody o dlhodobom rozpočte EÚ bolo nevyhnutné predĺžiť platnosť súčasných pravidiel upravujúcich fungovanie SPP až do roku 2023. Toto prechodné opatrenie bolo nevyhnutné, aby sa ochránil príjem poľnohospodárov a zaistila potravinová bezpečnosť v celej Únii.

Odvetvie poľnohospodárstva v EÚ je zodpovedné za približne 10% emisií skleníkových plynov. Po dosiahnutí dohody Európskeho parlamentu s Radou (ministrov) EÚ o fungovaní SPP po roku 2022 sa poslanci EP vyjadrili, že reforma by mala viesť k ekologickejšej, spravodlivejšej a transparentnejšej poľnohospodárskej politike EÚ. Parlament chce prepojiť SPP s Parížskou dohodou o zmene klímy a zároveň zvýšiť podporu pre mladých poľnohospodárov a malé a stredné poľnohospodárske podniky.

Parlament schválil reformu SPP v novembri 2021. Nové pravidlá, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2023, sú zamerané na:

  • posilnenie biodiverzity a prepojenie klimatických noriem a záväzkov EÚ s normami a záväzkami SPP v oblasti ochrany životného prostredia
  • nasmerovanie 10% z celkového objemu priamych platieb malým a stredne veľkým farmám 
  • vytvorenie stálej krízovej rezervy okrem iného pre prípady nestabilných trhových cien
  • zavedenie postihov pre tých, ktorí nebudú dodržiavať pracovnoprávne predpisy na farmách

Poľnohospodárska politika EÚ je prepojená s Európskou zelenou dohodou a so stratégiou Európskej komisie „Z farmy na stôl“, ktorých cieľom je chrániť životné prostredie, zabezpečiť zdravšie potraviny pre všetkých a zároveň zaistiť poľnohospodárom živobytie.