skip to content
 

Reakcie slovenských europoslancov k prísnejším pravidlám na prepravu odpadu

18-01-2023

Parlament v utorok prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami EÚ o novom zákone o revízii postupov EÚ a kontrolných opatrení pri preprave odpadu.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej tlačovej správe.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Takmer každý mesiac sa zo slovenských médií dozvedáme o nelegálnom pokuse o dovoz odpadu z iných krajín EÚ. Obchodovanie s odpadmi má jasné pravidlá, no ich obchádzanie a porušovanie zločincom prináša obrovské zisky. Vítam preto sprísnenie celoeurópskych pravidiel, ktoré uľahčí cezhraničnú výmenu informácií, aby sme ľahšie kontrolovali a odhaľovali nezákonné nakladanie s odpadmi. Odmenou nám bude čistejšie životné prostredie a zdravie ľudí na Slovensku.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Ak to myslíme s klimatickými cieľmi a znižovaním emisií skutočne vážne, nemôžeme sa ďalej tváriť, že 32,7 milióna ton odpadu, ktorý sme v roku 2020 vyviezli z EÚ, a s ním súvisiace emisie, sa nás za hranicami už netýkajú. Plne preto podporujem sprísnenie pravidiel týkajúcich sa prepravy a spôsobu nakladania s odpadom, ktoré musia byť v súlade s environmentálnymi požiadavkami, ako aj zavedenie náležitých trestov za nelegálne obchodovanie, ktoré patrí medzi najrozšírenejšie ekologické zločiny. Aj prostredníctvom prostriedkov z Plánu obnovy by mali krajiny podporiť cirkulárnu ekonomiku na území EÚ a zároveň zabezpečiť, aby odpad, ktorý nie je možné inak zrecyklovať, bolo možné efektívne využiť ako zdroj energie.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Odpad je hodnotným zdrojom, a je preto nelogické, aby sme odpad prevážali naprieč Európou, či dokonca vyvážali do tretích krajín. V prvom rade, musíme tvorbu odpadu znižovať, a opätovne využívať výrobky, aby sa nestali odpadom a samozrejme všetko čo ako odpad skončí recyklovať. Skládky a spaľovne majú byť tým, čomu sa vyhýbame v čo najväčšej miere a odpad by sme mali zhodnocovať ako surovinu. Musíme však dbať o to, aby sa v recyklovaných výrobkoch nenachádzali toxické látky, ktoré ohrozujú naše zdravie. Minulý rok schválil Európsky parlament moju správu o perzistentných organických polutantoch, a naďalej budem pracovať na tom, aby odpadu vznikalo menej, a aby sme s ním nakladali zodpovedne voči prírode, nášmu zdraviu, a napokon aj ekonomike.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som za zjednodušenie prepravy odpadu v EÚ a podporujem, aby bol odpad spracovaný ekologicky. Mám však problém s tým, že Komisia nezdôvodnila, prečo chce (de facto) zakázať prepravu odpadu určeného na likvidáciu z jedného členského štátu EÚ do iného. Komisia by mala zdôvodniť, prečo chce obmedziť odvoz odpadu tam, kde sa dá zlikvidovať efektívnejšie.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Je nutné, aby dovoz, vývoz či tranzit odpadu podliehal oveľa striktnejším kontrolám či už v rámci EÚ alebo z EÚ. Je predsa nemysliteľné, aby sa jedna krajina stala smetiskom pre druhú, či africký kontinent smetiskom pre európsky. Recyklácia odpadu musí v tomto zmysle dostať zelenú.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Stotožňujem sa predovšetkým so zavádzaním prísnejších pravidiel pre vývoz odpadu mimo EÚ, ako aj zvýšenej prevencie pri odhaľovaní nezákonnej prepravy. Sankcie by v tomto smere mali byť čo najprísnejšie.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Medzi krajinami EÚ sa prepraví každý rok približne 67 miliónov ton odpadu. Potrebujeme celý tento proces stransparentniť, vymieňať si efektívnejšie informácie v boji s nezákonnou prepravou, chrániť ľudské zdravie a tiež životné prostredie. Revidované pravidlá pomôžu okrem hospodárstva s nulovým znečistením aj obehovému hospodárstvu.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Plné využitie odpadu ako zdroja materiálov by malo byť jedným zo základných prvkov nášho prechodu na obehové hospodárstvo a som rád, že v legislatíve napredujeme. Je to ďalší dôležitý krok v boji proti znečisteniu životného prostredia odpadmi, prechodu na obehové hospodárstvo a pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody. Najväčšie zmeny nastanú vo vývoze odpadov mimo Únie. Chceme vývoz obmedziť len do krajín, ktoré preukážu, že s odpadom nakladajú udržateľne a efektívne. To vyžaduje presné pravidlá, ale aj dôsledné inšpekcie a sankcie v prípade obchádzania pravidiel. Hlavným cieľom má byť nastavenie odpadového hospodárstva tak, aby sme vzniku odpadu predchádzali, vzniknutý odpad vrátane existujúcich skládok čo najefektívnejšie využili ako zdroj vzácnych materiálov a neprenášali zodpovednosť za náš odpad na tretie krajiny.“