skip to content
 
25-03-2021

Reakcie našich europoslancov na tému: Covidové pasy

Väčšina poslancov Európskeho parlamentu 24. marca 2021 podporila návrh, aby sa návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia, známeho tiež ako covid pas, prerokoval prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu. Ten umožní rýchlejšie schvaľovanie návrhov Európskej komisie v Európskom parlamente, a pritom plne rešpektuje demokratické postupy a právomoci EP.

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV:

Michal ŠIMEČKA (RE) Pandémia nám všetkým zobrala veľký benefit EÚ – otvorené hranice a slobodu cestovania. Situácii by pomohlo, ak by sme namiesto 27 rôznych súborov pravidiel pri prekračovaní hraníc mali jedny spoločné. Tak, aby to bolo prehľadné a aby nebol žiaden európsky občan diskriminovaný. V Európskom parlamente sa zasadzujem aj za to, aby súčasťou tzv. covid-pasov boli tiež záznamy o testovaní, alebo o prekonaní covidu. To umožní cestovať aj ľuďom, ktorí sa napríklad zaočkovať nemohli, alebo boli kvôli nezodpovedným politikom zaočkovaní neregistrovanou vakcínou. Na slobodu pohybu majú v EÚ nárok všetci občania, bez rozdielu. Musíme ju len vyvážiť zodpovednosťou.

Monika BEŇOVÁ (S/D) Súčasťou podpory cestovného ruchu je aj zaistenie bezpečného cestovania, vrátane zjednotenia podmienok pre testovanie, karanténu, či zavedenie spoločného očkovacieho preukazu. Ten bude mať pravdepodobne istú časovú platnosť a okrem samotného očkovania by mal obsahovať napríklad informáciu o prekonaní covidu, či o testovaní. Zavádzať a najmä kontrolovať ho však treba až potom, ako bude zabezpečený rovnaký prístup k vakcínam pre všetkých, ktorý majú záujem sa zaočkovať.

Miriam LEXMANN (EPP) Európske zelené osvedčenie je krokom k čo najrýchlejšiemu obnoveniu voľného pohybu osôb v EÚ a k oživeniu ekonomiky pri zachovaní efektívnych protipandemických opatrení. Apelujem na urýchlenú dohodu a dotiahnutie technických detailov tak, aby mali občania čo najskôr dostatočné informácie, a to aj vzhľadom na nadchádzajúcu letnú sezónu. Týka sa to nielen upresnenia podmienok používania a platnosti jednotlivých údajov na Covid pase, ale aj zabezpečenia ochrany osobných údajov. Zároveň chcem apelovať na slovenskú stranu, aby čo najrýchlejšie stanovila inštitúciu zodpovednú za vystavovanie pasov, aby sme boli technicky a odborne pripravení hneď ako Európska komisia systém spustí.

Peter POLLÁK (EPP) V čase, keď nevieme zabezpečiť registrované vakcíny pre každého jedného občana Európskej únie, by bolo nespravodlivé, aby sme diskriminovali tých, čo si chceli chrániť vlastné zdravie a dali sa zaočkovať vakcínou, ktorá zatiaľ nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou. Zavedenie digitálneho COVID pasu považujem za potrebné. Dobrým riešením však bude len vtedy, ak nebude robiť z časti Európanov, hlavne tých, ktorí sa k očkovaniu vôbec nedostali, občanov druhej kategórie.

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Pre ekonomickú obnovu je nevyhnutné znova rozprúdiť voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie. To je možné bezpečne uskutočniť len spoločným európskym riešením v podobe takzvaných zelených certifikátov. Je dôležité, aby informácie, ktoré v nich budú uvedené, boli zabezpečené pred zneužitím tretími stranami.

Vladimír BILČÍK (EPP) Zavedenie digitálnych COVID pasov je jediná možnosť, ako ochrániť fungujúci schengenský priestor a umožniť nám cestovať čo najslobodnejšie a bezpečne po Európe za prácou a rekreáciou. Množstvo z nás však ešte vakcínu mať nebude a COVID pas bude slúžiť aj na to, aby sme cez neho mali registrované negatívne testy. Budem sa zaujímať o pripravenosť našej zdravotníckej infraštruktúry, aby sa naplno a včas zapojila do vydávania COVID pasov. Slovensko by malo umožniť PCR testovanie za dostupnú cenu pre ľudí, ktorí ešte nie sú očkovaní, alebo sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Bude tiež kľúčové, aby sa na Slovensku bezdôvodne neposkytovala výnimka z očkovania zo zdravotných dôvodov. O to ohrozenejší by potom boli ľudia, ktorí sa skutočne zo zdravotných dôvodov zaočkovať dať nemôžu.

Martin HOJSÍK (RE) Zavedenie európskeho covid pasu, respektíve zeleného certifikátu, musí v prvom rade dbať na bezpečnosť spoločnosti, ale aj jednotlivcov. Pri nakladaní s osobnými údajmi, ako je napríklad informácia o prekonaní covidu, testovaní, ale aj samotnom očkovaní, bude musieť byť zabezpečená najvyššia ochrana obyvateľov Únie. Úspešnosť systému zeleného certifikátu bude závisieť od schopnosti členských štátov jednak technicky zabezpečiť systém zaznamenávania a synchronizácie údajov, ale napokon aj od schopnosti krajín spolupracovať. Verím, že Slovensko svojim občanom nebude klásť zbytočné polená pod nohy.

Miroslav ČÍŽ (S/D) Za posledné dni som dostal stovky mailov od občanov EÚ, ktorí nás poslancov žiadajú o zváženie tohto dokumentu a o to, aby nebol odhlasovaný na tomto plenárnom zasadnutí. Hovorím to preto, lebo toto je to dobrý príklad toho, ako média môžu strhnúť paniku a obavy medzi ľuďmi. Toto plénum však nehlasuje o obsahu správy, ale iba o tom, ako prioritne sa mu bude EP a jeho výbory venovať. Tento nátlak o čo najrýchlejšie prijatie COVID certifikátu vyplýva najmä z toho, že krajiny ktoré sú ekonomicky odkázané na turizmus očakávajú, že sa systém rozbehne do leta 2021. Musíme však zostať opatrní a vnímať viaceré aspekty a reality tejto situácie. Na jednej strane je jednoznačne potreba spoločného riešenia a ochrany voľného pohybu, na druhej strane je aj veľa nejasností a nezodpovedaných otázok ako ochrana súkromia jednotlivca, ako sa pripraviť na nové mutácie či nedostatok existencie dôkazov, že zaočkované osoby ďalej neprenášajú COVID. Jednoznačne je potrebné brať do úvahy, že situácie v jednotlivých štátoch sú rozdielne. EÚ si momentálne nemôže dovoliť prešľap ktorý by mohol mať ďalší destabilizačný efekt.

Eugen JURZYCA (ECR) Máme dve možnosti: Buď otvoríme časť ekonomiky pre zaočkovaných, alebo necháme zatvorené všetko a budeme čakať, kým sa zaočkuje väčšina. Prikláňam sa skôr k tomu, že uvoľnenie opatrení pre ľudí s očkovacími preukazmi pomôže všetkým, pretože ekonomika sa začne skôr zotavovať. Pomôže napríklad firmám v cestovnom, ruchu, obchode či kultúre, lebo budú môcť konečne pracovať a zarábať, pomôže zaočkovaným ľuďom konečne sa aspoň čiastočne priblížiť k normálnemu životu a pomôže nezaočkovaným, lebo aj pre nich je lepšie, ak aspoň časť ekonomiky funguje.

Robert HAJŠEL (S/D) Zavedenie takzvaných zelených COVID pasov nesmie byť diskrimináciou a musí ísť iba o dočasné opatrenie, ktoré sa zruší v momente ukončenia pandémie. Samozrejme v prípade ďalších prípadných celosvetových zdravotných kríz bude možné uvažovať o ich obnovení. Je to jedna z možností, ako už toto leto umožniť občanom slobodnejšie cestovať a zjednotiť nateraz rozdielne a často neprijateľné prístupy krajín pri zaobchádzaní s prichádzajúcimi cestujúcimi. Samozrejme opakovane presadzujem, aby očkovanie nebolo povinným, preto aj zavedenie covid pasu musí umožniť ľuďom vybrať si aj možnosť preukázať sa negatívnym PCR testom alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia covid-19. Rozhodnutie o tom, ktoré vakcíny budú jednotlivé krajiny uznávať, musí ostať plne v ich kompetencii a oceňujem, že Komisia okrem vakcín registrovaných EMA umožňuje členským štátom zaradiť do zeleného pasu aj vakcíny mimo portfólia EMA.

Michal WIEZIK (EPP) Osvedčenia nám pomôžu zjednotiť požiadavky na formát potvrdení o výsledkoch testov, očkovaní alebo prekonaní ochorenia, čo uľahčí cestovanie v rámci EÚ, ale aj do krajín mimo EÚ. Keďže chceme, aby sme sa už počas letnej sezóny pri cestovaní vyhli karanténe alebo iným reštriktívnym opatreniam, ktoré krajiny zavádzajú, bolo nevyhnutné navrhnúť a schváliť zrýchlené legislatívne konanie tohto návrhu. To ale neznamená, že v záverečnom hlasovaní nebudeme mať možnosť predložiť pozmeňovacie návrhy a upozorniť na prípadné nedokonalosti.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) Vakcinačné certifikáty považujem za efektívne opatrenie na dosiahnutie bezpečného cestovania a uľahčenie voľného pohybu občanov v EÚ. Budú obsahovať informácie nielen o očkovaní, ale aj o teste alebo prekonaní ochorenia, aby sa tak predišlo diskriminácii tých, ktorí sa ešte nestihli zaočkovať, prípadne tak ani nehodlajú urobiť. Samozrejme, než sa tieto certifikáty sfunkčnia, bude kľúčové poznať odpovede na zatiaľ nezodpovedané otázky, najmä či môže byť človek po očkovaní infekčný alebo ako dlho trvá imunita.


Na týchto linkoch nájdete videonahrávky na voľné použitie k téme COVID pasov a bezpečného cestovania v EÚ:

Lucia Ďuriš Nicholsonová: https://we.tl/t-zAquLSajtj
Peter Pollák: https://we.tl/t-RhpRrKTsas


Tlačová správa