skip to content
 
 
 
26-09-2019

Workshop k výsledkom prieskumu Eurobarometer 2019

Vo štvrtok 26. septembra sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave konal workshop o komplexných výsledkoch prieskumu Eurobarometer. K celkovému nárastu počtu občanov, ktorí si v máji zvolili svojich zástupcov do EP viedla najmä väčšia účasť mladých ľudí na tohtoročných európskych voľbách.

Výsledky priskumu po májových eurovoľbách sa týkali tém, ktoré ovplyvnili voľbu Slovákov, ich pocitov a postojov k Európskej únii, ale aj toho, či pri voľbe nových europoslancov váhali. Výsledky Eurobarometra komentovala Oľga Gyarfášová, sociologička z Univerzity Komenského v Bratislave a Jozef Lenč, politológ z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

Z komplexného povolebného prieskumu Eurobarometer vyplýva, že väčšia účasť mladých ľudí na tohtoročných európskych voľbách viedla k celkovému nárastu počtu občanov, ktorí si v máji zvolili svojich zástupcov do EP. Počet mladých ľudí do 25 rokov, ktorí v máji odovzdali svoj hlas, stúpol v porovnaní s rokom 2014 v celej EÚ o 14 a na Slovensku o štyri percentuálne body. Účasť občanov vo vekovej kategórii 25 - 39 rokov vzrástla v porovnaní s poslendými voľbami do EP na úrovni EÚ o 12 a na Slovensku o desať percentuálnych bodov.

Volebná účasť v celej EÚ dosiahla 50,6 %, čo predstavuje najvyšší počet voličov od roku 1994. Účasť vzrástla v porovnaní s rokom 2014 v 19 členských štátoch EÚ, a to najmä v Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku, ale aj na Slovensku a v Česku, ktoré boli pri ostatných európskych voľbách v účasti na chvoste Únie. Naopak, v ôsmich členských štátoch sa na voľbách zúčastnilo menej oprávnených voličov, pokles však nepredstavoval viac ako tri percentuálne body. Hlasovanie bolo povinné v piatich členských štátoch: v Belgicku, Bulharsku, Luxembursku, na Cypre a v Grécku.

„Veľmi výrazný nárast účasti v májových európskych voľbách ukazuje, že ľudia, najmä však mladšia generácia, si vážia svoje demokratické práva a veria, že Európska únia je silnejšia, keď rieši svoje problémy jednotne,‟ vyhlásil predseda EP David Maria Sassoli.

Svoju úlohu pri rozhodovaní občanov o účasti na európskych voľbách zohral aj najnovší vývoj v súvislosti so zámerom Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. Na úrovni celej EÚ ovplyvnil brexit aspoň do istej miery rozhodnutie ísť voliť u 22 % respondentov, na Slovensku u 27 % opýtaných.

Voličov motivoval silnejúci pocit občianskej povinnosti, rastúce presvedčenie o možnosti docieliť zmenu, ako aj ich väčšia podpora EÚ. Medzi hlavné témy, ktoré doviedli občanov k volebným urnám, patrí na úrovni celej EÚ hospodárstvo a rast (44 %), boj proti klimatickým zmenám a ochrana životného prostredia (37 %) a presadzovanie ľudských práv a demokracie (37 %), na Slovensku to bol spôsob fungovania EÚ v budúcnosti (38 %), sociálna ochrana (37 %) a ochrana spotrebiteľov a bezpečnosť potravín (36 %). Ekonomika bola hlavným motivačným faktorom v šestnástich členských štátoch, v ôsmich krajinách to bola ochrana životného prostredia a v Česku a na Slovensku dominovala otázka budúceho fungovania EÚ.

„Tieto voľby priniesli vyššiu účasť mladších, proeurópskych a angažovaných skupín. To sa premietlo do väčšej legitimity Európskeho parlamentu, ktorá posilňuje postavenie poslancov pri schvaľovaní novej Európskej komisie a dohľade nad jej činnosťou počas nasledujúcich piatich rokov,‟ dodal predseda EP Sassoli.

Viac ako dve tretiny (68 %) respondentov naprieč EÚ a 75 % opýtaných na Slovensku si myslí, že ich krajina má z členstva v Únii prospech. Na úrovni celej EÚ ide o najvyššie percento od roku 1983. Viac ako polovica respondentov (56 %) v celej EÚ a 61 % opýtaných na Slovensku je presvedčených, že ich hlas v EÚ zaváži. Na úrovni EÚ ide o nárast o sedem percentuálnych bodov, na Slovensku až o desať percentuálnych bodov v porovnaní so stavom v februári až marci 2019. Zároveň ide o najvyššie percento od roku 2002.

V súvislosti so samotnými európskymi voľbami 44 % respondentov v celej EÚ a 49 % opýtaných na Slovensku zaznamenalo v televízii, v rádiu, na internete či v novinách kampaň Európskeho parlamentu zameranú na prilákanie občanov k volebným urnám. Kampaň zaregistrovala polovica (50 %) občanov, ktorí sa na voľbách zúčastnili, ako aj 39 % občanov, ktorí nevolili.

Eurobarometer odhalil, že zvýšená účasť v tohtoročných voľbách do EP bola výraznejšie ovplyvnená občanmi, ktorí sa nie vždy zúčastňujú na volebnom procese, nakoľko relatívny podiel respondentov, ktorí sa podľa vlastných slov systematicky zúčastňujú volieb, klesol v porovnaní s rokom 2014 o šesť percentuálnych bodov. Prieskum tiež poukázal na prepojenie medzi presvedčením občanov o váhe ich hlasu v EÚ a ich účasťou na európskych voľbách.

Súvislosti

Povolebný prieskum Európskeho parlamentu sa uskutočnil ako Eurobarometer 91.5 na vzorke 27,464 respondentov formou osobných rozhovorov, ktoré zrealizovala spoločnosť Kantar vo všetkých dvadsiatich ôsmich členských štátoch EÚ. Respondentmi boli osoby z radov širokej verejnosti vo veku nad 15 rokov, pričom s voľbami súvisiace otázky boli kladené osobám s aktívnym volebným právom, teda nad 16 rokov v Rakúsku a na Malte, nad 17 rokov v Grécku a nad 18 rokov v ostatných členských štátoch. Zber údajov prebiehal v dňoch 7. - 26. júna 2019

Podrobná správa o prieskume, ako aj všetky výsledky a dátové tabuľky, sú k dispozícii tu.