skip to content
 
 
 
09-03-2021

Reakcie našich europoslancov na tému: EU4Health - nový zdravotný program EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok 9. marca schválili program EU4Health so sedemročným rozpočtom 5,1 mld. eur, ktorý by mal systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pomôcť pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie.

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Robert Hajšel (S/D): COVID-19 odhalil nepripravenosť a neschopnosť EÚ reagovať na tento typ zdravotnej pandémie. Pritom zdravie musí byť absolútnou prioritou a preto som, rád, že sme hlasovaním konečne dali zelenú vytvoreniu funkčnejšieho zdravotného programu, aj keď bohužiaľ s nižším rozpočtom, ako by som si želal. Správne využívanie programu by nám malo umožniť vytvoriť potrebné zásoby liekov, vakcín, ale aj pomôcok a dostatok zdravotníkov a stať sa tak vo všetkom oveľa sebestačnejšími ako doteraz. Som rád, že pätina rozpočtu pôjde na prevenciu civilizačných ochorení, ako sú srdcovo-cievne choroby. 

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Už od vypuknutia koronakrízy bolo počuť sťažnosti, že EÚ koná pomaly. A hoci jej reakcia skutočne mohla byť promptnejšia, pripomínal som, že mnohé z požiadaviek jednoducho splniť nemôže – pretože v zdravotníckej oblasti má veľmi obmedzené kompetencie. Preto mám radosť, že dnes schvaľujeme program EU4Health, vďaka ktorému bude mať Únia nielen zásoby zdravotníckych potrieb pre prípad ďalšej krízy, ale aj vlastné rezervy zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť v celej EÚ. Opäť sa potvrdilo, že hoci je EÚ ako spoločenstvo 27 štátov s rôznymi preferenciami prirodzene menej obratná ako iné veľmoci, z krízového vývoja sa dokáže poučiť. Vo svete to vôbec nie je samozrejmosťou.

Eugen Jurzyca (EKR): Každý má robiť to, čo vie najlepšie, aj Európska komisia. To, že Komisia distribuuje vakcíny rovnomerne do všetkých členských štátov, je dobré, ale nákup sa jej nevydaril. Podľa mňa v riadení zdravotníctva by mala byť pripravená lepšie a musí mať lepšie výsledky, ak chce disponovať novým fondom a novými právomocami. Takže, momentálne by som v zdravotníctve nepresúval právomoci z Rady, teda z členských štátov, na Komisiu.

Ivan Štefanec (EĽS): Pandémia ukázala, že podobné krízy môžeme zvládnuť len spoločne. Navýšili sme rozpočet pre európske zdravotníctvo až päťnásobne na sumu viac ako 10 miliárd eur, ktoré budú vynaložené na výskum, budovanie kapacít a spoločný nákup materiálu.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Koronakríza nám ukázala, že na zdravotnícke krízy nie sme pripravení. Ani ako krajiny, ani ako Únia. Zároveň sme však práve vďaka spolupráci v prvých týždňoch dokázali zaobstarať nevyhnutné potreby a teraz aj získať vakcíny rekordným tempom. Ak chceme budúce krízy zvládnuť, potrebujeme skutočnú zdravotnícku úniu. V prvom rade musíme odstrániť rozdiely v kvalite zdravotníctva naprieč úniou, lebo všetci máme nárok na rovnako kvalitnú starostlivosť. Prostriedky, akým je EU4Health a spolupráca v únii nám pomôžu nielen efektívnejšie reagovať na zdravotnícke krízy, ale aj vyrovnať rozdiely v zdravotníctve a chrániť zdravie ľudí pred rizikovým vplyvom, ktoré má zhoršujúce sa životné prostredie na zdravie ľudí.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Program EU4Health s rozpočtom 5,1 miliardy EUR na obdobie rokov 2021 - 2027 je reakciou na krízu, ktorej dnes čelíme, ale aj ďalšie zdravotné výzvy, s ktorými v EÚ dlhodobo bojujeme, či už je to rakovina alebo mentálne zdravie. Program bude dopĺňať politiky členských štátov v tejto oblasti, s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu a digitálne riešenia. Aj súčasná pandémia nám ukazuje, že choroba nepozná hranice, preto je hlbšia spolupráca členských štátov dôležitá a pre naše zdravotníctvo môže byť len pridanou hodnotou. Slovenský onkologický pacient dnes nemá k dispozícii až 65 % inovatívnych liekov, ktoré sú vo vyspelých krajinách EÚ bežne dostupné. Priepastné rozdiely vidíme aj pokiaľ ide o diagnostiku, prevenciu či skríning. Aj tento program, ak ho správne uchopíme a využijeme možnosti, ktoré nám ponúka, môže byť nástrojom na znižovanie rozdielov, vďaka čomu by sme predišli tisíckam odvrátiteľných úmrtí ročne.

Miriam Lexmann (EĽS): EU4Health je ambiciózny a nesmierne potrebný program, ktorý bol zostavený aj na základe poučenia sa z pandémie. Oceňujem, že svojím riešením zachováva autonómiu národných politík v oblasti zdravotníctva a veľmi vhodne ich dopĺňa na celoeurópskej úrovni. Vítam, že vďaka 5,1 miliardám eur za 6 rokov zvýšime sebestačnosť a nezávislosť EÚ v zdravotníckej oblasti, o ktorú sa intenzívne zasadzujem. Ide najmä o výrobu farmaceutických látok, surovín, liekov a ochranných prostriedkov v členských krajinách. Peniaze pôjdu na modernizáciu systémov zdravotnej starostlivosti – vrátane digitalizácie, zvýšené financovanie plánu boja proti rakovine, alkoholizmu či duševným chorobám, vyškolenie nového zdravotného personálu a zvlášť vyzdvihujem najmä znižovanie nerovností v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vidieckych a od nemocníc vzdialenejších častiach krajiny.

Miroslav Číž (S/D): Vítam program EU4health nakoľko ide o priamu reakciou Komisie na pandémiu COVID-19. Jednoznačne je to aj reakcia na očakávania občanov. Kríza ukázala, že potrebujeme byť lepšie pripravení. Tento program bude poskytovať finančné prostriedky krajinám, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám vo výške 5,1 miliardy eur a žiadosti o financovanie bude možné podávať už v roku 2021. Hovoríme teda o najväčšom programe v oblasti zdravia, ktorého cieľom je posilniť pripravenosť EÚ. Najmä prostredníctvom vytvárania rezerv zdravotníckeho personálu a digitalizáciou a modernizáciou zdravotníctva. Je nepochybne kľúčové do budúcnosti posilniť zdravotnícky systém tak, aby mohol čeliť ďalším možným nástrahám a to hlavne prostredníctvom prevencie."

Vladimír Bilčík (EĽS): Zdravotnícka politika bola vždy v prvom rade v rukách národných štátov, no pandémia ukázala, že v tejto oblasti musíme viac spolupracovať. Na začiatku pandémie nám chýbali zdravotnícky personál aj medicínske vybavenie a pomôcky, čo sa už nikdy nesmie zopakovať. Chceme väčšiu nezávislosť EÚ od okolitého sveta, aby záchrana životov u nás tak veľmi nezávisela od dodávok liekov a pomôcok z iných krajín, najmä z Indie a Číny. Európska ľudová strana na začiatku pandémie presadzovala zásadné navýšenie programu EU4Health, čo sa aj podarilo a jeho rozpočet bol strojnásobený. A dnes očakávame, že tento program prispeje k nášmu zápasu o zdravie a životy ľudí, či už zlepšovaním zdravotníckych systémov v Európe, znižovaním nerovností v kvalite zdravotníckej starostlivosti, digitalizáciou alebo spoločným postupom v boji proti rakovine.

Michal Wiezik (EĽS): Cieľom programu EU4Health je zvýšiť zdravotnú starostlivosť v EÚ a zabezpečiť všetky nástroje pre zvládnutie nových zdravotných rizík. Sú stanovené nové opatrenia, ktoré vypĺňajú medzery odhalené pandémiou COVID-19, pokiaľ ide o vývoj a výrobu liekov, adekvátny prísun liekov a vybavenia v nemocniciach a dostatok lekárskych ľudských zdrojov. Tiež sa zameria na zabezpečenie cenovej dostupnosti liekov. Program nezasahuje do právomocí členských štátov ale ponúka nadstavbu, potrebnú pre koordinovanú cezhraničnú reakciu na zdravotné hrozby. Organizačne bude programom participovať na celej škále opatrení vrátane podpory záťažových testov vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a cvičení pripravenosti, tiež na školeniach zdravotníckych pracovníkov, investíciách do digitalizácie, zníženia nerovností v oblasti zdravia v Európe, a výmene skúseností a samostatnosti vo výrobe liečiv. Dôležitou súčasťou programu je finančná podpora spoločného boja proti rakovine. Do roku 2027 bude program financovaný celkovou čiastkou 5.1 miliardy eur, na ktorej sa dohodli členské krajiny, po pomerne komplikovaných rokovaniach v trialógu. 

Monika Beňová (S/D): Program EU4Health má prispieť k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch Európskej únie. Pomôcť má nielen pri zvládaní súčasnej pandémie, ale aj pri riešení dlhodobých výziev súvisiacich napríklad so zlepšovaním prevencie, diagnostiky a liečby rôznych typov ochorení. Príležitosťou bude aj možnosť prehlbovania koordinácie, solidarity a spolupráce medzi členskými krajinami navzájom. Práve vďaka tejto solidarite sa Slovensko môže v súčasnosti spoľahnúť aj na zahraničnú pomoc pri starostlivosti o covid pacientov.

REAKCIE V HD KVALITE PRE AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ

Europoslanec Michal Šimečka (Obnovme Európu) k EU4 Health, sloboda médií a uhlíkovej dani

Europoslanec Ivan Štefanec (EĽS) k EU4 Health, sloboda médií a uhlíkovej dani

 

Tlačová správa EU4Health