skip to content
 
 
 

Dogodki za vas

DOGODKI ZA VAS

Z dogodki, ki jih pripravlja v Sloveniji, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta vstopa v dialog z državljani ter vas obvešča o razpravah in odločitvah, ki jih trenutno sprejema Evropski parlament

REGIONALNI FORUMI ZA RAZPRAVO

Delo Informacijske pisarne EP presega meje prestolnice in sega v različne regije, mesta in lokalne skupnosti. V različnih krajih po vsej Sloveniji pripravljamo številne dogodke, s katerimi ustvarjamo priložnost za odkrito in transparentno razpravo z državljani o aktualnih tematikah o katerih trenutno odloča Evropski parlament.

Regionalni forumi za razpravo so organizirani so v specifičnih regijah, ki jih obravnavani zakonodajni predlogi v Evropskem parlamentu še posebej zadevajo, oziroma bo imela sprejeta zakonodaja na državljane tam zlasti velik vpliv, saj je tesno povezana s tamkajšnjimi specifičnimi gospodarskimi, družbenimi ali geografskimi značilnostmi.

Informacijska pisarna se za dan ali dva odpravi v izbrano regijo in enem izmed njenih mest organizira različne aktivnosti s pomočjo katerih vzpostavi stik z lokalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe v skupnosti, gospodarskim sektorjem, regionalnimi mediji ter vsemi zainteresiranimi stranmi, predvsem pa širšo javnostjo.

Osrednji del: razprava z evropskimi poslanci

Osrednji dogodek oziroma konferenca ali okrogla miza vzpostavlja komunikacijsko platformo za odprto debato med državljani in slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu. Državljani se na ta način lahko seznanijo s ključnimi vprašanji, ki jih nov zakonodaji predlog odpira, posledicami, ki jih prinaša ter se vključijo v javno razpravo o možnih alternativnih rešitvah s poslanci različnih političnih skupin.

Tovrstne razprave o politikah Evropske unije navadno zaznamujejo nasprotujoči si pogledi oziroma stališča do obravnavanih vprašanj. Zato so, ne glede obarvano na tematiko – od izzivov, ki jih prinašajo migracije (Šentilj) pa do urejanja vprašanj gensko spremenjenih organizmov (Celje) – za pojasnila o učinkih nove zakonodaje vedno na voljo tudi predstavniki stroke, univerzitetni profesorji ali drugi neodvisni raziskovalci.

K sodelovanju v razpravi pa so vabljeni predstavniki državnih služb, odgovornih za izvajanje sprejetih politik.

S ciljem iskanja konkretnih rešitev tovrstni dogodki omogočajo vzdrževanje tesnejšega stika in izmenjave mnenj med državljani in Evropskim parlamentom in v različnih oblikah potekajo v vseh državah Evropske unije.

Spremljajoče dejavnosti: zajtrk z novinarji, srečanja s srednješolci …

Dejavnosti, ki potekajo v okviru foruma, so prilagojene obravnavni tematiki in regiji, vendar vedno vključujejo evropske poslance in določeno obliko javne razprave ali okroglo mizo, lahko pa tudi različne seminarje ali ulične dogodke, tiskovne konference, razstave, info točke oz. točke z informativnim gradivom ipd.

Informacijska pisarna EP obiske v regiji začenja z jutranjimi srečanji z lokalnimi/regijskimi novinarji, kjer predstavnikom tiska podrobneje predstavi osrednjo temo, poudarke in odprta vprašanja, ki jih bodo izpostavljena na osrednjem dogodku naslednjega dne. Predstavi tudi možnosti sodelovanja in podporo, ki jo novinarskemu delu nudi sekretariat Evropskega parlamenta v Bruslju, Strasbourgu in Sloveniji.

Osebje pisarne vsakič obišče tudi tamkajšnje srednje in poklicne šole, kjer učencem na kratek, interaktiven in zanimiv način predstavi, kako deluje Evropski parlament, o čem odloča in kako tudi sami lahko vplivajo na odločanje v njem.

DIALOG Z DELEŽNIKI

Dialog z deležniki je najpomembnejši del procesa odločanja o vsaki javni politiki , tako pri njenem nastajanju kot tudi v fazi izvajanja. Omogoča oblikovanje boljših političnih rešitev, sprejemljivejših za vse strani, istočasno pa pripomore k razreševanju različnih pomislekov, ki se pojavljajo v javnosti.

Namen tovrstne izmenjave z deležniki je spodbuditi vse zainteresirane strani v državah članicah, kamor spadajo organizacije, ko so nacionalne politične stranke, nevladne organizacije, gospodarska združenja, organizacije delavcev in delodajalcev, univerze ter možganski trusti, da se vključijo v oblikovanje pravil Evropske unije. Svoja stališča v zakonodajni proces EP pretočijo tako, da predstavijo svoje poglede na obstoječo ali nastajajočo zakonodajo, izpostavijo ovire s katerimi se pri svojem delu srečujejo in evropskim poslancem predstavijo po njihovem mnenju najustreznejše rešitve.

Izmenjave stališč z zainteresiranimi stranmi, se evropske poslanke in poslanci pri svojem delu redno poslužujejo.  

Evropski poslanec, poročevalec v imenu EP

Informacijska pisarna dialog z deležniki pripravi v sodelovanju s posameznim evropskim poslancem, ki je v Evropskem parlamentu pooblaščen za pripravo poročila o določenem zakonodajnem predlogu, lahko pa tudi o kakšnem drugem dokumentu Evropske komisije ali pa poročila o določeni temi.

Glavna naloga poročevalca v imenu EP je zakonodajni predlog analizirati, se o njem posvetovati stroko ter z vsemi, ki bi jih lahko prihodnje spremembe na tem področju zadevale. Nato oblikuje poročilo, ki vključuje zakonodajne amandmaje ali predlog resolucije, kamor v največji možni meri vključi predloge različnih posvetovanj z deležniki. Svoje poročilo poslanec najprej predloži v presojo odboru, v katerem deluje, nato o njem na plenarnem zasedanju glasuje celotni parlament.

Dialog z deležniki združuje organizacije vseh ravni oblikovanja in izvajanja določene javne politike, od evropske, prek nacionalne in do lokalne ravni, zato posvetovanja večkrat potekajo prav v okviru regionalnih forumov za razpravo.