skip to content
 
 
 
04/07/2019

Evropski parlament izvolil kvestorje in podpredsednike ter določil sestavo odborov

Evropski parlament je danes v Strasbourgu z aklamacijo izvolil pet kvestorjev za dve in polletni mandat. V sredo so poslanci izvolil 14 podpredsednikov ter glasovali o velikosti 20 odborov in dveh pododborih. 

Evropski parlament je v sredo v treh krogih za dve in polletni mandat  izvolil 14 podpredsednikov.

V prvem krogu je bilo izvoljenih 11 podpredsednikov, 2 v drugem in eden z relativno večino glasov v tretjem.

Novi podpredsedniki, ki prihajajo iz šestih političnih skupin in iz desetih držav članic, so postali (glede na vrstni red izvolitve):

 

 

1.

Mairead McGUINNESS (EPP, Irska)

618 glasov, 1. krog

 

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugalska)

556 glasov, 1. krog

 

3.

Rainer WIELAND (EPP, Nemčija)

516 glasov,  1. krog

 

4.

Katarina BARLEY (S&D, Nemčija)

516 glasov, 1. krog

 

5.

Othmar KARAS (EPP, Avstrija)

477 glasov, 1. krog

 

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, Poljska)

461 glasov, 1. krog

 

7.

Klara DOBREV (S&D, Madžarska)

402 glasova, 1. krog

 

8.

Dita CHARANZOVÁ (Obnovimo Evropo, Češka)

395 glasov, 1. krog

 

9.

Nicola BEER (Obnovimo Evropo, Nemčija)

363 glasov, 1. krog

 

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, Madžarska)

349 glasov, 1. krog

 

11.

Heidi HAUTALA (Zeleni, Finska)

336 glasov, 1. krog

 

12.

Marcel KOLAJA (Zeleni, Češka)

426 glasov, 2. krog

 

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Grčija)

401 glas, 2. krog

 

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, Italija)

248 glasov, 3. krog

 

Volilna pravila

Nominacije potekajo po enakih pravilih kot za predsednika Evropskega parlamenta  (15. člen Poslovnika Evropskega parlamenta).  Podpredsedniki so izvoljeni z enim samim glasovanjem. Za izvoljene so po številčnem zaporedju dobljenih glasov razglašeni tisti kandidati, vendar največ 14, ki so pri prvem glasovanju dobili absolutno večino oddanih glasov. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih sedežev, se zaradi zapolnitve preostalih sedežev pod enakimi pogoji opravi drugo glasovanje. Če je potrebno tretje glasovanje, za izvolitev na preostale sedeže zadostuje navadna večina (17. člen). Prednostni vrstni red podpredsednikov določa zaporedje, po katerem so bili izvoljeni, oziroma starost, če je bil izid neodločen. Če je izid glasovanja neodločen, se za izvoljene razglasijo najstarejši kandidati. Če so podpredsedniki izvoljeni s ploskanjem, se njihov prednostni vrstni red določi s tajnim glasovanjem.

Vloga podpredsednikov

Podpredsedniki po potrebi nadomeščajo predsednika in lahko vodijo plenarna zasedanja. Hkrati so člani predsedstva Evropskega parlamenta, ki določa pravila za nemoteno delovanje Parlamenta. Predsedstvo med drugim pripravi osnutek proračuna Parlamenta ter odloča o administrativnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah.

 

 

Evropski parlament je z aklamacijo izvolil pet kvestorjev za dve in polletni mandat.

 

Izvoljenih je bilo pet kandidatov:

        Ime in Priimek                                                   Število glasov

1.

Anne SANDER (EPP, Francija)

407

2.

Monika BENOVÁ (S&D, Slovaška)

391

3.

David CASA (EPP, Malta)

391

4.

Gilles BOYER (Obnovimo Evropo, Francija)

317

5.

Karol KARSKI (ECR, Poljska)

261

 

Pravila za kvestorje 

Kvestorji skrbijo za administrativne zadeve, povezane z evropskimi poslanci. Skupaj s predsednikom in podpredsedniki parlamenta sestavljajo predsedstvo, ki določa pravila za nemoteno delovanje Parlamenta. Med drugim predsedstvo pripravi osnutek proračuna Parlamenta ter odloča o administrativnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah.

 

Evropski poslanci so v sredo glasovali o velikosti 20 odborov in 2 pododborov. Njihovo sestavo so kasneje potrdile tudi politične skupine.

Število članov odborov in pododborov (vključno s slovenskimi člani) je navedeno v spodnji tabeli:

 

AFET

Zunanje zadeve

71

Tanja FAJON (S&D), Klemen GROŠELJ (RE); Milan ZVER (EPP) – nadomestni član

AGRI

Kmetijstvo in razvoj podeželja

48

Franc BOGOVIČ (EPP) – nadomestni član

BUDG

Proračun

41

 

CULT

Kultura in izobraževanje

31

Milan ZVER (EPP), Irena JOVEVA (RE)

DEVE

Razvoj

26

 

ECON

Gospodarske in monetarne zadeve

60

 

EMPL

Zaposlovanje in socialne zadeve

55

Romana TOMC (EPP), Milan BRGLEZ (S&D)

ENVI

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

76

Ljudmila NOVAK (EPP); Irena JOVEVA – nadomestna članica, Milan BRGLEZ (S&D) – nadomestni član

IMCO

Notranji trg in varstvo potrošnikov

45

Romana TOMC (EPP) – nadomestna članica

INTA

Mednarodna trgovina

41

 

ITRE

Industrija, raziskave in energija

72

Klemen GROŠELJ (RE) – nadomestni član

JURI

Pravne zadeve

25

 

LIBE

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

68

Tanja FAJON (S&D) – nadomestna članica

REGI

Regionalni razvoj

43

Franc BOGOVIČ (EPP)

TRAN

Promet in turizem

49

Ljudmila NOVAK (EPP) – nadomestna članica

AFCO

Ustavne zadeve

28

 

PECH

Ribištvo

28

 

PETI

Peticije

35

 

FEMM

Pravice žensk in enakost spolov

35

 

CONT

Proračunski nadzor

30

 

DROI

Človekove pravice (pododbor)

30

 

SEDE

Varnost in obramba (pododbor)

30

 

 

   

Pravila o sestavi odborov

Skladno s Poslovnikom Evropskega parlamenta (199. člen), sestava odborov, kolikor je mogoče, odraža sestavo Parlamenta.

Porazdelitev sedežev v odboru med političnimi skupinami mora biti bodisi najbližje skupno število nad bodisi najbližje skupno število pod sorazmernim izračunom. Kadar med političnimi skupinami ni dogovora o njihovi sorazmerni teži v enem ali več posebnih odborih, odloči konferenca predsednikov (predsednik parlamenta in vodje političnih skupin).

Politične skupine in samostojni poslanci se interno dogovorijo o članih v posameznih odborih in pododborih.

 

Določeni člani odborov

Nekaj ur po glasovanju je parlament sprejel uradno obvestilo političnih skupin in samostojnih poslancev glede sestave odborov in pododborov. Celoten seznam polnopravnih članov je dostopen tukaj. Predsedniki bodo izvoljeni na ustanovnem zasedanju odborov in pododborov.

Politične skupine morajo sporočili še sezname nadomestnih članov v odborih.

 

Dodatne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s prehodom iz 8. na 9. sklic Evropskega parlamenta

Poslovnik Evropskega parlamenta

Imenovanje odborov - seznam polnopravnih članov