skip to content
 
 
 

Subscriu-te a les nostres comunicacions

Formulari

 
 .

Protecció de dades

El Parlament Europeu concedeix molta importància al respecte de la intimitat de les persones. La política en matèria de protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades de caràcter personal per les institucions i òrgans comunitaris es basa en el Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018.

S'entén per «dades personals» tota informació sobre una persona física identificada o identificable; es considera identificable una persona que pot ser identificada, directa o indirectament, en particular mitjançant un número d'identificació o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat. En principi, l'accés a la informació disponible en el lloc del Parlament Europeu o a través d'ell s'efectua sense que sigui necessari revelar dades personals. No obstant això, per obtenir serveis en línia, com una sol·licitud de visita al Parlament Europeu, el registre d'una petició, una consulta dirigida al Correu del Ciutadà, etc., és possible que es requereixi informació personal, per exemple, dades d'identificació domiciliària (nom, professió, adreça postal, adreça electrònica, nacionalitat, número de telèfon) quan s’emplena un formulari. El responsable del tractament d'aquestes dades protegides figura en un registre que es troba a disposició del públic. El delegat de protecció de les dades és qui administra aquest registre.

Referent a això:
• El Parlament Europeu només recull informació personal en la mesura necessària per aconseguir una finalitat precisa i determinada pel responsable de tractament per a cada servei a línia. La informació no es reutilitzarà per a una finalitat incompatible amb aquesta.
• El Parlament Europeu no revela informació a tercers, excepte quan sigui necessari per aconseguir les finalitats indicades i en tal cas, només a les categories de destinataris esmentades. El Parlament Europeu no revela les dades personals amb finalitats de prospecció directa. El Parlament Europeu es compromet, d'altra banda, a adoptar les mesures de seguretat adequades perquè no hi hagi tercers que facin mal ús d'aquestes dades.
• Les dades només poden conservar-se durant un període que no serà superior a l'estrictament necessari per a la realització de les finalitats per les quals es recapten.
• Aquestes dades poden conservar-se posteriorment a efectes històrics, estadístics o científics, sense perjudici de qualsevol altra disposició del Reglament (UE) n° 2018/1725 del Parlament Europeu i el Consell de 23 d'octubre de 2000.
• Tota persona interessada té dret a accedir a les seves dades i a rectificar-les. També pot exigir que es bloquegi el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, així com que s'esborrin les que consideri tractades il·legalment. Finalment, pot oposar-se al fet que siguin tractades per raons de força major.
• Per exercir els seus drets o per obtenir qualsevol informació complementària, els interessats poden posar-se directament en contacte amb el responsable del tractament de dades.
• També poden consultar al delegat de protecció de dades que s’encarrega en cada institució de la Unió perquè el tractament no pugui perjudicar els drets i les llibertats de les persones interessades, amb la finalitat d'obtenir un dictamen relatiu a les operacions de tractament que els concerneixin o que efectuïn per compte propi.
• Si consideren que s'han infringit els seus drets amb motiu d'una operació de tractament de dades personals, poden presentar una reclamació davant el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, que és l'autoritat independent de control. Les decisions del Supervisor poden ser objecte de recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
• La pàgina web del Parlament Europeu a vegades conté enllaços cap a altres llocs Internet. Al no controlar el Parlament Europeu aquests últims, es prega als interessats que comprovin les seves respectives polítiques en matèria de respecte de la intimitat.

 .

* Dades obligatòries. Si no es faciliten, no es podrà procedir a la inscripció.