skip to content
 
 
 

El català al Parlament Europeu

Qualsevol ciutadà pot dirigir-se en català, gallec o basc al Parlament Europeu, que, al seu torn, té el deure de respondre en l'idioma en què se'l contacti. Així ho va acordar la Mesa del Parlament en la seva decisió presa el 3 de juliol de 2006. Des d'aleshores, un particular o una associació pot enviar una comunicació en català i el Parlament Europeu garanteix la tramitació i la traducció del text als idiomes oficials de la UE, si s'escau.

El català és llengua de comunicació entre els ciutadans i les institucions europees, però no gaudeix del rang de llengua oficial. Per tant, els diputats no poden expressar-se en aquest idioma en les comissions o en la sessió plenària del Parlament Europeu i han d'utilitzar qualsevol de les 23 llengües oficials a la UE, per a les quals s'ofereix servei de traducció i interpretació.

Per tal que una llengua sigui declarada oficial, cal que el govern d'un Estat membre ho sol·liciti de forma expressa i que rebi el vistiplau del Consell de la UE per unanimitat, tal com ho estableix l'article 290 del Tractat.

El Parlament Europeu, a través de la seva oficina a Barcelona, fa ús del català com a llengua de comunicació amb els ciutadans. L'oficina utilitza el català en les seves campanyes d'informació, publicacions, comunicats de premsa i pàgina web.