skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
21/10/2020

El Parlament mostra el camí per a la normativa sobre intel·ligència artificial

• Cerca de l'equilibri entre protegir els drets de la ciutadania i impulsar el desenvolupament tecnològic.
• Un sistema de responsabilitat civil amb visió de futur per a protegir empreses i particulars.
• Un sistema eficaç de propietat intel·lectual i garanties per als desenvolupadors.

Els eurodiputats van aprovar dimarts propostes per regular la intel·ligència artificial a la UE amb la finalitat de promoure la innovació, l'ètica i la confiança en la tecnologia.

El Parlament Europeu ha estat pioner en formular unes recomanacions sobre l'orientació de les normes que governaran la intel·ligència artificial (IA) i en les quals conflueixen qüestions ètiques, de responsabilitat civil i de drets de propietat intel·lectual. Les propostes del PE aplanen el camí per convertir la Unió en líder mundial en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. La proposta legislativa de la Comissió s'espera per a principis de l'any que ve.


Un marc ètic per a la intel·ligència artificial

La iniciativa legislativa preparada per Ibán García del Blanc (S&D, Espanya) insta la Comissió Europea a dissenyar un nou marc jurídic que desenvolupi els principis ètics i les obligacions jurídiques lligats al desenvolupament, la implantació i l'ús en la Unió de la intel·ligència artificial, la robòtica o altres tecnologies relacionades (incloent-hi el programari, els algorismes i les dades).

La iniciativa es va aprovar per 559 vots a favor, 44 en contra i 88 abstencions.

Qualsevol llei futura haurà d'atenir-se als següents principis: una intel·ligència artificial antropocèntrica i antropogènica; seguretat, transparència i rendició de comptes; salvaguardes contra el biaix i la discriminació; dret de reparació; responsabilitat social i mediambiental; respecte de la intimitat i protecció de les dades.

Les tecnologies d'intel·ligència artificial que presentin un risc elevat (per exemple, que siguin capaces d'aprendre soles) hauran de dissenyar-se de tal manera que permetin en qualsevol moment la supervisió humana. Quan s'utilitzi una funció que pogués atemptar greument contra els principis ètics i resultar perillosa, les capacitats d'autoaprenentatge hauran de desactivar-se i s'haurà de restaurar plenament el control humà.


Responsabilitat pels danys causats per la IA

La iniciativa legislativa de la qual és ponent Axel Voss (PPE, Alemanya) demana un marc de responsabilitat civil pensant en el futur, que faci responsables als qui treballen amb una IA de risc de qualsevol perjudici que aquesta pogués causar. Un marc jurídic clar donarà ales a la innovació, en dotar les empreses de la necessària seguretat jurídica; però també protegirà els ciutadans, retornant-los la confiança en les tecnologies de IA en descoratjar activitats que podrien resultar perilloses.

Les normes s'aplicaran a qualsevol activitat d'intel·ligència artificial, física o virtual, que provoqui danys o perjudicis a la vida, la salut, la integritat física o la propietat, o que provoqui danys immaterials significatius que donin lloc a una «pèrdua econòmica verificable». Encara que les tecnologies amb intel·ligència artificial que presenten un risc elevat són encara poc comunes, els eurodiputats consideren que els que les operen haurien de tenir un segur similar al dels vehicles a motor.

La iniciativa legislativa es va aprovar per 626 vots a favor, 25 en contra i 40 abstencions


Drets de propietat intel·lectual

L'informe que signa Stéphane Séjourné (Renew Europe, França) és molt clar: el lideratge mundial de la Unió passa per comptar amb un sistema de drets de propietat intel·lectual efectiu i amb salvaguardes per al sistema de patents de la Unió que protegeixin els desenvolupadors que innovin. I això no pot fer-se a costa dels interessos dels creadors humans ni dels principis ètics de la Unió.

Per als eurodiputats, és important diferenciar entre creacions humanes amb ajuda de la IA i creacions generades directament per la IA. Consideren que la intel·ligència artificial no ha de tenir personalitat jurídica; per això, només els éssers humans poden ser titulars de drets de protecció intel·lectual. El text aprofundeix en qüestions com ara els drets d'autor, la recollida de dades, els secrets comercials, l'ús d'algorismes i els productes ultra falsos (deep fakes).

L'informe es va aprovar per 612 vots a favor, 66 en contra i 12 abstencions.