skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 29 - EU:s budgetförhandlingar går in i slutskede

13-07-2020
 .
Euro-mynt
Euro-mynt
 

Vem får vad, under vilka villkor och hur ska det finansieras? Debatten om EU:s långtidsbudget är inte bara en sifferexercis utan en debatt om vilken typ av union vi vill ha, med hänsyn till politiska prioriteringar, rättsstatsprincipen och europeisk solidaritet. Budgeten diskuteras flitigt denna vecka och når sin kulmen i ett toppmöte 17-18 juli.

Förberedelser inför budgettoppmöte 17-18 juli
Inför stats- och regeringschefernas toppmöte den 17-18 juli, träffas Europaparlamentets förhandlingsteam på tisdag för att diskutera det senaste kompromissförslaget som framlades av rådsordförande Charles Michel i fredags. Europaparlamentet måste ge sitt godkännande till det slutgiltiga förslaget.

Senaste pressmeddelandet om budgeten: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better

Se vår temasida om budgeten: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget

Läs mer om vad som står på spel, villkoren för återhämtningsfonden och förslagen om nya egna medel:
https://europarl.europa.eu/sweden/sv/press_media/pressmeddelande/pressmeddelanden2020/faktablad-om-eu-s-langtidsbudget.html

Budgetförhandlingar i all ära, EU:s övriga lagstiftningsarbete fortgår parallellt. Här ett axplock från förra veckans fullspäckade plenarsammanträde.

Parlamentet godkände stor reform av vägtransportsektorn
Parlamentet stöder nya regler för att förbättra förarnas arbetsvillkor och för att få slut på den snedvridna konkurrensen inom vägtransporter. Detta innebär bättre arbetsvillkor för förarna, klara och tydliga regler om utstationering av förare samt bättre efterlevnad i kampen mot olagliga metoder.

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200706IPR82714/parlamentet-godkanner-stor-reform-av-vagtransportsektorn

Angela Merkel presenterade det tyska rådsordförandeskapets prioriteringar
”Tyskland är berett att visa extraordinär solidaritet för att bygga ett Europa som är grönt, innovativt, hållbart, mer digitalt och konkurrenskraftigt”, underströk Angela Merkel, när hon på presenterade det tyska rådsordförandeskapets prioriteringar för de kommande sex månaderna.

Läs mer och se hela talet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-presenterade-det-tyska-radsordforandeskapets-prioriteringar

Svenska ledamöter i de nya utskotten för djurtransport och cancer
Europaparlamentet inrättade nyligen fem nya utskott: en undersökningskommitté kring djurtransporter, ett underutskott för skattefrågor och tre särskilda utskott för artificiell intelligens i den digitala eran, cancerbekämpning och desinformation. Förra veckan tillkännagavs vilka ledamöter som har tagit plats i de nya utskotten och  följande svenska ledamöter har fått ett nytt uppdrag:

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
Fredrick Federley (C)
Jytte Guteland (S)
Peter Lundgren (SD)

Särskilda utskottet för cancerbekämpning
Johan Danielsson (S)

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82723/meps-filling-the-ranks-of-five-new-committees

Denna vecka sammanträder Europaparlamentets utskott och vi vill särskilt lyfta fram:

Den hotade rättsstatsprincipen i Polen
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor kommer att rösta om EU-kommissionens senaste rapport om rättsstatsprincipen i Polen. Utskottet förväntas uttrycka oro för rättsväsendets oberoende och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare förväntas utskottet efterlysa omedelbar handling inkluderande ekonomiska sanktioner samt en permanent övervakningsmekanism.

Parlamentet vill skapa en europeisk hälsounion 
Covid-19-pandemin har blottlagt behovet av att ge EU en betydligt större roll inom folkhälsoområdet. Europaparlamentet antog förra veckan en resolution om en europeisk mekanism för hälsoinsatser för att bekämpa framtida pandemier samt ökad tillgång till rimligt prissatta covid-19-vacciner. Detta kommer att diskuteras vidare i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet på tisdag.

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200710IPR83101/parlamentet-vill-skapa-en-europeisk-halsounion

Se hela veckans agenda här: https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda

Slutligen vill vi flagga för en offentlig upphandling vi gör tillsammans med EU-kommissionen här i Sverige:

Vill din organisation bidra till att  stärka kunskapen om EU på hemmaplan?
Nu är det dags att anmäla intresse för att bli ett av Sveriges framtida Europa Direkt-kontor. Kan din organisation axla uppdraget som en av de viktigaste aktörerna i att  stärka kunskapen om EU i Sverige? Läs mer: https://ec.europa.eu/sweden/europadirekt_sv 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu