skip to content
 
 
 

Utskotten

I Europaparlamentet är ärendena fördelade på utskott (precis som i riksdagen). Det finns tjugo permanenta utskott som har var sitt specialområde. Utskottens storlek varierar. Vanligast är att varje parlamentariker är ledamot i ett utskott och suppleant i ett annat.

Utskotten arbetar med att förbereda de frågor som hela parlamentet beslutar om under sammanträdesperioderna. Utskottens sammanträden är offentliga. Europaparlamentet kan även inrätta underutskott och tillfälliga utskott, som arbetar med särskilda frågor, eller undersökningskommittéer inom ramen för sina kontrollbefogenheter.

Förteckning över utskotten och länkar till deras sammanträdeshandlingar.
 .