Ga naar de inhoud
 

Herziening Privacy Wetgeving

In principe hebben lidstaten allen eigen regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. In de Europese context is een richtlijn van kracht die een gemeenschappelijke kader bepaalt voor privacybescherming in de Europese lidstaten. Deze kaderrichtijnkaderrichtlijn stamt uit 1995 en houdt dus maar zeer beperkt rekening met het online opslaan van data.

Door technologische ontwikkeling is er nu veel meer mogelijk voor overheden en bedrijven om gegevens van burgers te verzamelen en te gebruiken. Het Europees Parlement treedt ook op als waakhond over de privacy van de burgers. Hierbij kan gedacht worden aan privacy in Europese aangelegenheden maar ook bijvoorbeeld in verband met verdragen met landen buiten Europa, zoals de Verenigde Staten. Ook brengt het Europees Parlement met regelmaat rapporten uit over de staat van de privacy in de Europese Unie.

De laatste jaren is er veel te doen geweest over het verzamelen en het gebruik van gegevens van burgers om terrorisme te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is het recentelijk schandaal omtrent het PRISM-systeem dat de Amerikaanse overheidsinstantie National Security Agency (NSA) in staat stelde op grote schaal de gegevens van Europese burgers en instellingen af te tappen via internet. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen vinden er momenteel hoorzittingen plaats in het  Europees Parlement en hebben reeds diverse plenaire debatten plaatsgevonden over deze kwestie. 

 

Nieuw voorstel

De huidige Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens dateert uit 1995, nog vóór het online tijdperk terwijl vandaag 250 miljoen Europeanen het internet dagelijks gebruiken. Het is belangrijk dat regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens Europees is vastgelegd in een tijd dat gegevensopslag steeds meer grensoverschrijdend is. De Europese Commissie is in 2012 gekomen met een voorstel voor een nieuwe verordening waarin regels worden vastgesteld voor het veilig verzamelen van online gegevens en voor bedrijven om ze een duidelijk kader te geven voor het behandelen van deze gegevens.

Drie belangrijke onderdelen van de nieuwe wetgeving is het recht om vergeten te worden, uitdrukkelijke toestemming en ‘profiling’. Het recht om vergeten te worden gaat erom dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun eigen gegevens te wissen. In de nieuwe wetgeving moet het mogelijk zijn om je eigen gegevens bij een bedrijf te laten wissen als je daarom vraagt. Sommige leden van het Parlement willen dit recht uit de regelgeving laten omdat ze moeilijkheden voorzien op het gebied van naleving en handhaving.

De Europese Commissie stelt ook voor om gegevensverzameling alleen mogelijk te maken met uitdrukkelijk toestemming van de persoon in kwestie. Er is discussie in het Parlement om deze eis uit te breiden door te stellen dat de toestemming alleen geldt voor het genoemde doel van de data opslag.

‘Profiling’ is het proces van verzamelen van gegevens en de toepassing in profielen, waarbij gegevens worden gecombineerd om bijvoorbeeld voorspellingen te doen over het consumptiegedrag van groepen mensen met specifieke kenmerken. De regelgeving zou het ‘profiling’ wettelijk afkaderen en dus beperken in welke gevallen deze techniek toegepast kan worden en of er uitdrukkelijk toestemming voor gegeven moet worden door de burger.


Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie in behandeling genomen en wil daar een extra element voor het omgaan met gegevens in het rechtssysteem aan toevoegen. Er wordt getracht voor de verkiezingen van mei 2014 overeenstemming over te bereiken over een gezamenlijk standpunt van het Europees Parlement en de Raad.

 

Links

EP over Privacy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20130901TST18405/html/Safeguarding-your-privacy

EP key issues
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130521FCS08720/6/html/Data-protection-the-key-issues

Europa nu overzicht bescherming van persoonsgegevens
http://www.europa-nu.nl/id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in

Studie van het Europees Parlement (EN): ‘Towards a New Legal Framework for Data Protection and Privacy’ (2011)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453216/IPOL-LIBE_ET(2011)453216_EN.pdf

Euractiv special report data protection (EN)
http://www.euractiv.com/specialreport-data-protection