Първият стълб на ОСП: І — Обща организация на пазарите (ООП) на селскостопански продукти

01-04-2018

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено в случай на криза.

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено в случай на криза.