Европейското рибарство в цифри

01-01-2018

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите на глава от населението през 2017 г. (таблица ІV), и разпределението на бюджетни кредити от Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014—2020 г. (таблица V).

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите на глава от населението през 2017 г. (таблица ІV), и разпределението на бюджетни кредити от Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014—2020 г. (таблица V).