Образование и професионално обучение

01-09-2017

В съответствие с принципа на субсидиарност основната отговорност за политиките в областта на образованието и обучението се носи от държавите членки, като Европейският съюз изпълнява единствено подкрепяща роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една от друга[1].

В съответствие с принципа на субсидиарност основната отговорност за политиките в областта на образованието и обучението се носи от държавите членки, като Европейският съюз изпълнява единствено подкрепяща роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една от друга[1].