Общ преглед на политиката за развитие

01-01-2018

Политиката за развитие заема централно място във външните политики на Европейския съюз. Тя има за цел да изкорени бедността, да подпомага устойчивия растеж, да защитава правата на човека и демокрацията, да насърчава равенството между половете и да спомага за преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. ЕС работи в световен мащаб и е най-големият в света донор в областта на развитието. Сътрудничеството с държавите — членки на ЕС, и привеждането в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие са от ключово значение за ефективното предоставяне на помощ.

Политиката за развитие заема централно място във външните политики на Европейския съюз. Тя има за цел да изкорени бедността, да подпомага устойчивия растеж, да защитава правата на човека и демокрацията, да насърчава равенството между половете и да спомага за преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. ЕС работи в световен мащаб и е най-големият в света донор в областта на развитието. Сътрудничеството с държавите — членки на ЕС, и привеждането в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие са от ключово значение за ефективното предоставяне на помощ.