Хуманитарна помощ

01-01-2018

Хуманитарната помощ е област на външната дейност на ЕС, която отговаря на потребности, възникнали в случай на природни или причинени от - човека бедствия. Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) финансира операции за хуманитарна помощ и координира политиките и дейностите на държавите членки. Парламентът и Съветът действат като съзаконодатели при определянето на политиката на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и участват в провежданите в световен мащаб разисквания за повишаване на ефективността на хуманитарната дейност.

Хуманитарната помощ е област на външната дейност на ЕС, която отговаря на потребности, възникнали в случай на природни или причинени от - човека бедствия. Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) финансира операции за хуманитарна помощ и координира политиките и дейностите на държавите членки. Парламентът и Съветът действат като съзаконодатели при определянето на политиката на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и участват в провежданите в световен мащаб разисквания за повишаване на ефективността на хуманитарната дейност.