Защитата на основните права в ЕС

01-03-2018

Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства, както е определено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). За да се гарантира зачитането на тези ценности, член 7 от ДЕС предвижда механизъм на ЕС за определяне на наличието на тежки и продължаващи нарушения на ценностите на ЕС от страна на държава членка и на евентуални санкции; този механизъм беше задействан за първи път неотдавна. ЕС също така е обвързан със своята Харта на основните права, която определя правата, които Съюзът и държавите членки трябва да зачитат, когато прилагат правото на ЕС. ЕС се ангажира и с присъединяването си към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства, както е определено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). За да се гарантира зачитането на тези ценности, член 7 от ДЕС предвижда механизъм на ЕС за определяне на наличието на тежки и продължаващи нарушения на ценностите на ЕС от страна на държава членка и на евентуални санкции; този механизъм беше задействан за първи път неотдавна. ЕС също така е обвързан със своята Харта на основните права, която определя правата, които Съюзът и държавите членки трябва да зачитат, когато прилагат правото на ЕС. ЕС се ангажира и с присъединяването си към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.