Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване

01-02-2018

Замърсяването на въздуха и прекомерният шум увреждат нашето здраве и околната среда, в която живеем. Замърсяването на въздуха се дължи предимно на промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Стратегията на ЕС за качеството на въздуха от 2013 г. имаше за цел да се постигне пълно съответствие с действащото законодателство относно качеството на въздуха до 2020 г. и определи дългосрочни цели за 2030 г. В рамките на Европейския зелен пакт ЕС преразглежда тези стандарти, за да ги приведе в по-тясно съответствие с препоръките на Световната здравна организация. ЕС се стреми също така да подобри цялостното си законодателство за чист въздух въз основа на поуките, извлечени от оценката от 2019 г. („проверката за пригодност“) на директивите за качеството на атмосферния въздух. Директивата относно шума в околната среда от 2002 г. помага да се определят нивата на шума в ЕС и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намалени те до приемливи равнища. Отделно законодателство регламентира шумовото замърсяване от специфични източници.

Замърсяването на въздуха и прекомерният шум увреждат нашето здраве и околната среда, в която живеем. Замърсяването на въздуха се дължи предимно на промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Стратегията на ЕС за качеството на въздуха от 2013 г. имаше за цел да се постигне пълно съответствие с действащото законодателство относно качеството на въздуха до 2020 г. и определи дългосрочни цели за 2030 г. В рамките на Европейския зелен пакт ЕС преразглежда тези стандарти, за да ги приведе в по-тясно съответствие с препоръките на Световната здравна организация. ЕС се стреми също така да подобри цялостното си законодателство за чист въздух въз основа на поуките, извлечени от оценката от 2019 г. („проверката за пригодност“) на директивите за качеството на атмосферния въздух. Директивата относно шума в околната среда от 2002 г. помага да се определят нивата на шума в ЕС и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намалени те до приемливи равнища. Отделно законодателство регламентира шумовото замърсяване от специфични източници.