Политика в областта на конкуренцията

01-02-2018

Основната цел на правилата на ЕС в областта на конкуренцията е да се даде възможност за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза като основен двигател за благосъстоянието на гражданите, предприятията и обществото в ЕС като цяло. За тази цел Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа правила, които имат за цел да предотвратят ограничения или нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. По-конкретно той прави това като забранява сключването на антиконкурентни споразумения между предприятия и злоупотреба с господстващо положение от страна на господстващи предприятия, които могат да засегнат по неблагоприятен начин търговията между държавите членки. Нещо повече, сливания между предприятия и поглъщания, които са от общностно значение, се наблюдават от Европейската комисия („Комисията“) и могат да се предотвратят, ако биха довели до значително намаляване на конкуренцията. Наред с това, държавните помощи в полза на определени предприятия или продукти, които водят до нарушаване на конкуренцията, се забраняват, но в определени случаи могат да бъдат разрешени. При определени условия разпоредбите за конкуренцията важат и за публичните предприятия и услуги, както и за услугите от общ интерес.

Основната цел на правилата на ЕС в областта на конкуренцията е да се даде възможност за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза като основен двигател за благосъстоянието на гражданите, предприятията и обществото в ЕС като цяло. За тази цел Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа правила, които имат за цел да предотвратят ограничения или нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. По-конкретно той прави това като забранява сключването на антиконкурентни споразумения между предприятия и злоупотреба с господстващо положение от страна на господстващи предприятия, които могат да засегнат по неблагоприятен начин търговията между държавите членки. Нещо повече, сливания между предприятия и поглъщания, които са от общностно значение, се наблюдават от Европейската комисия („Комисията“) и могат да се предотвратят, ако биха довели до значително намаляване на конкуренцията. Наред с това, държавните помощи в полза на определени предприятия или продукти, които водят до нарушаване на конкуренцията, се забраняват, но в определени случаи могат да бъдат разрешени. При определени условия разпоредбите за конкуренцията важат и за публичните предприятия и услуги, както и за услугите от общ интерес.