Hасърчаване на частните инвестиции в сектора на културата

15-07-2011

В проучването се определят тенденциите при насърчаването на частните инвестиции в сектора на културата в държавите-членки на ЕС. То доразвива емпиричните данни, събрани посредством въпросници, изследвания на конкретни казуси от пет държави и теоретични изследвания. В него се прави преглед на механизмите и мерките, които се използват за насърчаване на частните инвестиции, включително: данъчна рамка (напр. насърчаване на консумацията на култура и делова дейност и инвестиции с филантропска цел), финансови и банкови схеми и механизми за посредничество. Прави се съпоставка между частните инвестиции в културата в САЩ и в Европа.

В проучването се определят тенденциите при насърчаването на частните инвестиции в сектора на културата в държавите-членки на ЕС. То доразвива емпиричните данни, събрани посредством въпросници, изследвания на конкретни казуси от пет държави и теоретични изследвания. В него се прави преглед на механизмите и мерките, които се използват за насърчаване на частните инвестиции, включително: данъчна рамка (напр. насърчаване на консумацията на култура и делова дейност и инвестиции с филантропска цел), финансови и банкови схеми и механизми за посредничество. Прави се съпоставка между частните инвестиции в културата в САЩ и в Европа.

Външен автор

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)