Европа за гражданите (2014-2020 г.)

10-09-2012

Настоящата докладна записка има за цел да предостави кратък преглед и критична оценка на предложената програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г., чиято цел е да стимулира спомена за миналото и гражданското участие в Европа. На базата на най-общо представяне на предишните инициативи за „активно гражданство“ на европейско равнище и на действащата в момента програма „Европа за гражданите“, е направен анализ на основното в новото предложение на Комисията, неговото съдържание и неговото приемане от другите институции на ЕС и от заинтересованите страни. Разгледани са също така съответните силни и слаби страни на програмата и са отправени различни препоръки за преразглеждане на законодателното предложение.

Настоящата докладна записка има за цел да предостави кратък преглед и критична оценка на предложената програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г., чиято цел е да стимулира спомена за миналото и гражданското участие в Европа. На базата на най-общо представяне на предишните инициативи за „активно гражданство“ на европейско равнище и на действащата в момента програма „Европа за гражданите“, е направен анализ на основното в новото предложение на Комисията, неговото съдържание и неговото приемане от другите институции на ЕС и от заинтересованите страни. Разгледани са също така съответните силни и слаби страни на програмата и са отправени различни препоръки за преразглеждане на законодателното предложение.