Рамковото решение на Съвета относно борбата срещу организираната престъпност : какво може да се направи, за да се укрепи законодателството на ЕС в тази област?

15-07-2011

Рамковото решение относно борбата срещу организираната престъпност от 2008 г. предоставя елегантна рамка за криминализиране на участието в престъпна групировка. То обаче се нуждае от подобрения както по отношение на правната сигурност и обхвата си, така и по отношение на равнището на хармонизация, което се постига с него. Рамковото решение използва широки и неясни понятия, което може да доведе до окачествяването на твърде много организации като престъпни групировки. По-голямата степен на хармонизация е необходима не само за да осигури равнопоставеност между държавите-членки, но и за да се улесни действието на други елементи на европейското наказателно право. Договорът от Лисабон включва редица разпоредби, които могат да служат като правно основание за по-нататъшно развитие на правото в тази област. Всяко ново предложение следва да се базира на подробна оценка на прилагането на Рамковото решение от 2008 г. от страна на държавите- членки и на тълкуването на относимите понятия от страна на националните съдилища.

Рамковото решение относно борбата срещу организираната престъпност от 2008 г. предоставя елегантна рамка за криминализиране на участието в престъпна групировка. То обаче се нуждае от подобрения както по отношение на правната сигурност и обхвата си, така и по отношение на равнището на хармонизация, което се постига с него. Рамковото решение използва широки и неясни понятия, което може да доведе до окачествяването на твърде много организации като престъпни групировки. По-голямата степен на хармонизация е необходима не само за да осигури равнопоставеност между държавите-членки, но и за да се улесни действието на други елементи на европейското наказателно право. Договорът от Лисабон включва редица разпоредби, които могат да служат като правно основание за по-нататъшно развитие на правото в тази област. Всяко ново предложение следва да се базира на подробна оценка на прилагането на Рамковото решение от 2008 г. от страна на държавите- членки и на тълкуването на относимите понятия от страна на националните съдилища.