Индустриалното наследство и селския туризъм в Европа

15-01-2013

Докладът представя описание и анализ на начините, причините, хронологията и географското разположение на развитието на туризма, свързан с индустриалното наследство, и на селския туризъм в Европа. Той разглежда актуални въпроси, свързани с тези теми, и предлага начини, по които двете дейности биха могли да се разширят, да се подобри тяхната жизнеспособност и устойчивост, така че да се увеличат предоставяните от тях ползи в икономически, екологичен и социално-културен аспект за заинтересованите местни общности и за Европа като цяло.

Докладът представя описание и анализ на начините, причините, хронологията и географското разположение на развитието на туризма, свързан с индустриалното наследство, и на селския туризъм в Европа. Той разглежда актуални въпроси, свързани с тези теми, и предлага начини, по които двете дейности биха могли да се разширят, да се подобри тяхната жизнеспособност и устойчивост, така че да се увеличат предоставяните от тях ползи в икономически, екологичен и социално-културен аспект за заинтересованите местни общности и за Европа като цяло.

Външен автор

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki