Фокус върху: Двойното образование: Мост над бурни води?

15-10-2014

Професионалният опит се цени високо от фирмите, а липсата на подобен опит представлява сериозна пречка за лицата, които за първи път навлизат на пазара на труда. Много млади хора попадат в порочен кръг: Те не могат да си намерят първа работа, но и не биват наемани на работа, защото нямат професионален опит. Доказано е, че чиракуването оказва огромно въздействие върху насърчаването на младежката заетост, а благодарение на тази форма на практическо обучение в някои европейски страни равнищата на безработица сред младежта са ниски. Както в съобщението Преосмисляне на образованието, така и в съобщението от 2013 г. относно безработицата сред младите хора, Европейската комисия призова държавите членки да увеличат усилията си за развитие на професионалното образование и обучение на световно равнище с цел повишаване на качеството на професионалните умения, както и да насърчават ученето в процеса на работа, включително висококачествените стажове, чиракуването и системите на двойно образование. Също така, по искане на комисията по култура и образование (CULT), Европейският парламент (ЕП) публикува проучване, което разглежда силните и слабите страни на двойното образование и изследва развитието на политиката в ЕС-28 по отношение на въвеждането и/или подобряването на този вид учене.

Професионалният опит се цени високо от фирмите, а липсата на подобен опит представлява сериозна пречка за лицата, които за първи път навлизат на пазара на труда. Много млади хора попадат в порочен кръг: Те не могат да си намерят първа работа, но и не биват наемани на работа, защото нямат професионален опит. Доказано е, че чиракуването оказва огромно въздействие върху насърчаването на младежката заетост, а благодарение на тази форма на практическо обучение в някои европейски страни равнищата на безработица сред младежта са ниски. Както в съобщението Преосмисляне на образованието, така и в съобщението от 2013 г. относно безработицата сред младите хора, Европейската комисия призова държавите членки да увеличат усилията си за развитие на професионалното образование и обучение на световно равнище с цел повишаване на качеството на професионалните умения, както и да насърчават ученето в процеса на работа, включително висококачествените стажове, чиракуването и системите на двойно образование. Също така, по искане на комисията по култура и образование (CULT), Европейският парламент (ЕП) публикува проучване, което разглежда силните и слабите страни на двойното образование и изследва развитието на политиката в ЕС-28 по отношение на въвеждането и/или подобряването на този вид учене.