Стратегическа съгласуваност на политиката на сближаване: сравнение между програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

16-02-2015

Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на степента на развитие и прилагане на стратегическата съгласуваност на политиката на сближаване през периода 2014 – 2020 г. Въз основа на анализ на документи и интервюта с органите на държавите членки, проучването установява, че е имало цялостно подобрение в сравнение с предходния период, но също така откроява поредица от предизвикателства на равнището на ЕС и на национално равнище по отношение на осигуряването на стратегически съгласуван подход между различните европейски структурни и инвестиционни фондове, както и с други политики на ЕС.

Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на степента на развитие и прилагане на стратегическата съгласуваност на политиката на сближаване през периода 2014 – 2020 г. Въз основа на анализ на документи и интервюта с органите на държавите членки, проучването установява, че е имало цялостно подобрение в сравнение с предходния период, но също така откроява поредица от предизвикателства на равнището на ЕС и на национално равнище по отношение на осигуряването на стратегически съгласуван подход между различните европейски структурни и инвестиционни фондове, както и с други политики на ЕС.