6

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Управление на рибарството в ЕС

01-01-2018

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите ...

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите мерки.

Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

01-01-2018

Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури беше първият елемент от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Като цяло настоящата ООП има за цел да защити производителите и да гарантира екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на пазара на продукти от риболов и аквакултури. С нея се подобряват и укрепват ключови елементи на ООП, като например общите пазарни стандарти, информацията за потребителите и организациите на производителите, и се въвеждат ...

Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури беше първият елемент от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Като цяло настоящата ООП има за цел да защити производителите и да гарантира екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на пазара на продукти от риболов и аквакултури. С нея се подобряват и укрепват ключови елементи на ООП, като например общите пазарни стандарти, информацията за потребителите и организациите на производителите, и се въвеждат нови елементи, като например проучвания на пазара.

Международни отношения в областта на рибарството

01-01-2018

Европейският съюз (ЕС) изпълнява ключова роля за международното сътрудничество в областта на рибарството. Чрез външното измерение на своята обща политика в областта на рибарството Съюзът се стреми да запази правните аспекти с обхват, надхвърлящ корабите на ЕС, които извършват дейност в международни води. Въз основа на целите на ОПОР и принципите за добро управление ЕС участва в многобройни многостранни споразумения и регионални организации за управление на рибарството (РОУР), както и в 30 двустранни ...

Европейският съюз (ЕС) изпълнява ключова роля за международното сътрудничество в областта на рибарството. Чрез външното измерение на своята обща политика в областта на рибарството Съюзът се стреми да запази правните аспекти с обхват, надхвърлящ корабите на ЕС, които извършват дейност в международни води. Въз основа на целите на ОПОР и принципите за добро управление ЕС участва в многобройни многостранни споразумения и регионални организации за управление на рибарството (РОУР), както и в 30 двустранни споразумения в областта на рибарството.

Производство на аквакултури в Европейския съюз

01-01-2018

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни ...

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни и предоставя съвети на европейските институции и на държавите членки.

Интегрирана морска политика на Европейския съюз

01-01-2018

Интегрираната морска политика (ИМП) на Европейския съюз (ЕС) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя се основава на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма възвръщаемост от морското си пространство с по-малко въздействие върху околната среда, като координира широкия спектър от своите взаимосвързани дейности, имащи отношение към океаните, моретата и бреговете. Поради това ИМП има за цел да укрепи т.нар. синя икономика, която обхваща всички морски ...

Интегрираната морска политика (ИМП) на Европейския съюз (ЕС) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя се основава на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма възвръщаемост от морското си пространство с по-малко въздействие върху околната среда, като координира широкия спектър от своите взаимосвързани дейности, имащи отношение към океаните, моретата и бреговете. Поради това ИМП има за цел да укрепи т.нар. синя икономика, която обхваща всички морски икономически дейности.

Европейското рибарство в цифри

01-01-2018

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите ...

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите на глава от населението през 2017 г. (таблица ІV), и разпределението на бюджетни кредити от Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014—2020 г. (таблица V).