10

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика

01-04-2018

Моделите на използване на ресурсите в миналото и сега са довели до високи равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците има дълга история и традиционно е била съсредоточена върху по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пакетът за кръговата икономика следва да променят тази тенденция, като превърнат ...

Моделите на използване на ресурсите в миналото и сега са довели до високи равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците има дълга история и традиционно е била съсредоточена върху по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пакетът за кръговата икономика следва да променят тази тенденция, като превърнат икономиката на ЕС в устойчива икономика до 2050 г. Четирите нови директиви за отпадъците в приетия неотдавна Пакет за кръговата икономика въвеждат нови цели за управление на отпадъците по отношение на предотвратяването, повторната употреба, рециклирането и депонирането на отпадъци.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Химични вещества и пестициди

01-02-2018

Законодателството на ЕС в областта на химичните вещества и пестицидите има за цел да защити човешкото здраве и околната среда и да предотврати препятствията пред търговията. То се състои от правила, които уреждат предлагането на пазара и употребата на определени категории химически продукти, набор от хармонизирани ограничения относно пускането на пазара и употребата на конкретни опасни вещества и препарати, и правила в случай на големи аварии и износ на опасни вещества. Терминът „пестициди“ се използва ...

Законодателството на ЕС в областта на химичните вещества и пестицидите има за цел да защити човешкото здраве и околната среда и да предотврати препятствията пред търговията. То се състои от правила, които уреждат предлагането на пазара и употребата на определени категории химически продукти, набор от хармонизирани ограничения относно пускането на пазара и употребата на конкретни опасни вещества и препарати, и правила в случай на големи аварии и износ на опасни вещества. Терминът „пестициди“ се използва за група вещества, използвани за потискане на развитието, премахване и предотвратяване на появата на организми, които се считат за вредни. Те включват биоцидните продукти и продуктите за растителна защита (ПРЗ). Най-голямото постижение на равнището на ЕС е регламентът REACH, който урежда регистрацията, оценката и разрешаването на опасни вещества, както и приложимите към тях ограничения.

Биологично разнообразие, земеползване и горско стопанство

01-02-2018

Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) през 1992 r. отбеляза важна стъпка напред за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на природата благодарение на приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие. Европейският съюз изигра важна международна роля за търсенето на решения на проблеми като загубата на биологично разнообразие, изменението на климата и унищожаването на тропическите гори. През 2011 r. ЕС се ангажира със спирането на загубата на биологично разнообразие ...

Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) през 1992 r. отбеляза важна стъпка напред за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на природата благодарение на приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие. Европейският съюз изигра важна международна роля за търсенето на решения на проблеми като загубата на биологично разнообразие, изменението на климата и унищожаването на тропическите гори. През 2011 r. ЕС се ангажира със спирането на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 r. Други цели, предвидени в Директивата за местообитанията или Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), предстои да бъдат постигнати. Общото Парижко споразумение относно изменението на климата, постигнато през декември 2015 r., с цел да се смекчат последиците от изменението на климата, и последващото законодателство на ЕС за изпълнение на споразумението се очаква да имат положително въздействие върху опазването на биологичното разнообразие през следващите десетилетия. От 1992 r. насам програмата LIFE е най-важният финансов инструмент за опазване на биологичното разнообразие и горите в ЕС.

Борба с изменението на климата

01-02-2018

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През декември 2019 г. Европейската комисия представи европейския зелен пакт — пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните ...

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През декември 2019 г. Европейската комисия представи европейския зелен пакт — пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с ангажиментите, поети по Парижкото споразумение.

Устойчиво потребление и производство

01-11-2017

Устойчивият растеж е една от основните цели на Европейския съюз. С оглед на недостига на природни ресурси в световен мащаб „постигането на по-добри резултати с по-малко средства“ се е превърнало в основното предизвикателство за производителите и потребителите. За да се справи с това предизвикателство във времена на бързо настъпващо изменение на климата и нарастващо търсене на енергия и ресурси, ЕС въведе широк диапазон от политики и инициативи, насочени към устойчивото потребление и производство. ...

Устойчивият растеж е една от основните цели на Европейския съюз. С оглед на недостига на природни ресурси в световен мащаб „постигането на по-добри резултати с по-малко средства“ се е превърнало в основното предизвикателство за производителите и потребителите. За да се справи с това предизвикателство във времена на бързо настъпващо изменение на климата и нарастващо търсене на енергия и ресурси, ЕС въведе широк диапазон от политики и инициативи, насочени към устойчивото потребление и производство. Те следва да подобрят общите екологични показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да стимулират търсенето на по-добри продукти и производствени технологии и да улеснят потребителите при вземането на решения чрез осигуряването на подходяща информация.

Предстоящи събития

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Изслушване -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Други мероприятия -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Изслушване -
AIDA

Партньори