189

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Фонд за справедлив преход (ФСП)

21-10-2020

Фондът за справедлив преход (ФСП) е нов финансов инструмент в рамките на политиката на сближаване. Той има за цел да предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от прехода към неутралност по отношение на климата. ФСП ще улесни прилагането на Европейския зелен пакт, чиято цел е до 2050 г. да направи ЕС неутрален по отношение на климата.

Фондът за справедлив преход (ФСП) е нов финансов инструмент в рамките на политиката на сближаване. Той има за цел да предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от прехода към неутралност по отношение на климата. ФСП ще улесни прилагането на Европейския зелен пакт, чиято цел е до 2050 г. да направи ЕС неутрален по отношение на климата.

Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU)

15-10-2020

REACT-EU е законодателно предложение за отстраняване на социалните и икономическите щети, причинени от пандемията от COVID-19, и за подготовка за екологосъобразно, цифрово и устойчиво възстановяване. REACT-EU се стреми да мобилизира допълнителни 58 милиарда евро за структурните фондове за периода 2020—2022 г. и да увеличи гъвкавостта на разходите за политиката на сближаване.

REACT-EU е законодателно предложение за отстраняване на социалните и икономическите щети, причинени от пандемията от COVID-19, и за подготовка за екологосъобразно, цифрово и устойчиво възстановяване. REACT-EU се стреми да мобилизира допълнителни 58 милиарда евро за структурните фондове за периода 2020—2022 г. и да увеличи гъвкавостта на разходите за политиката на сближаване.

Разходи на Съюза

01-05-2018

Бюджетните разходи се одобряват съвместно от Съвета и Парламента. При годишния бюджет на ЕС трябва да се спазват бюджетните ограничения, договорени по многогодишната финансова рамка (МФР) за различни програми и политики, например тези в областта на сближаването, селското стопанство и външните отношения. Инструментите за гъвкавост гарантират, че ЕС може да реагира в случай на неочаквани нужди. Използването на финансовите инструменти създава ефект на лоста във връзка с разходите на ЕС.

Бюджетните разходи се одобряват съвместно от Съвета и Парламента. При годишния бюджет на ЕС трябва да се спазват бюджетните ограничения, договорени по многогодишната финансова рамка (МФР) за различни програми и политики, например тези в областта на сближаването, селското стопанство и външните отношения. Инструментите за гъвкавост гарантират, че ЕС може да реагира в случай на неочаквани нужди. Използването на финансовите инструменти създава ефект на лоста във връзка с разходите на ЕС.

Бюджетен контрол

01-05-2018

Контролът на европейския бюджет се осъществява във всяка европейска институция и на равнище държави членки. Важна дейност в областта на контрола се извършва, на различни равнища, от Сметната палата и от Парламента. Всяка година Парламентът разглежда изпълнението на бюджета, за да освободи от отговорност Европейската комисия, другите европейски институции и агенциите на Съюза.

Контролът на европейския бюджет се осъществява във всяка европейска институция и на равнище държави членки. Важна дейност в областта на контрола се извършва, на различни равнища, от Сметната палата и от Парламента. Всяка година Парламентът разглежда изпълнението на бюджета, за да освободи от отговорност Европейската комисия, другите европейски институции и агенциите на Съюза.

Европейският съюз и Световната търговска организация

01-05-2018

Световната търговска организация (СТО) работи за осигуряване на основаваща се на правила международна търговска система. Въпреки безизходното положение в търговските преговори се проучват начини за модернизиране на правилата на СТО и за справяне с новите глобални предизвикателства. С влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът е съзаконодател наравно със Съвета и има важна роля за наблюдаването на търговската политика.

Световната търговска организация (СТО) работи за осигуряване на основаваща се на правила международна търговска система. Въпреки безизходното положение в търговските преговори се проучват начини за модернизиране на правилата на СТО и за справяне с новите глобални предизвикателства. С влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът е съзаконодател наравно със Съвета и има важна роля за наблюдаването на търговската политика.

Права на човека

01-05-2018

В своите външни отношения Европейският съюз (ЕС) следва политика на подкрепа на демокрацията и правата на човека, която произтича от неговите основополагащи принципи — свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципите на правовата държава. ЕС се стреми да интегрира свързаните с правата на човека въпроси във всички политики и програми на ЕС и разполага с различни инструменти на политиката в областта на правата на човека за конкретни действия, включително финансиране ...

В своите външни отношения Европейският съюз (ЕС) следва политика на подкрепа на демокрацията и правата на човека, която произтича от неговите основополагащи принципи — свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципите на правовата държава. ЕС се стреми да интегрира свързаните с правата на човека въпроси във всички политики и програми на ЕС и разполага с различни инструменти на политиката в областта на правата на човека за конкретни действия, включително финансиране на конкретни проекти чрез своите инструменти за финансиране.

Насърчаване на демокрацията и наблюдение на избори

01-05-2018

Подкрепата за демокрацията в световен мащаб е приоритет за Европейския съюз. Демокрацията продължава да бъде единствената система на управление, при която хората могат изцяло да упражняват своите човешки права и която е определящ фактор за развитието и дългосрочната стабилност. В качеството си на единствена пряко избирана институция на ЕС Европейският парламент е особено ангажиран с насърчаването на демокрацията.

Подкрепата за демокрацията в световен мащаб е приоритет за Европейския съюз. Демокрацията продължава да бъде единствената система на управление, при която хората могат изцяло да упражняват своите човешки права и която е определящ фактор за развитието и дългосрочната стабилност. В качеството си на единствена пряко избирана институция на ЕС Европейският парламент е особено ангажиран с насърчаването на демокрацията.

Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария и Северът

01-05-2018

Европейското икономическо пространство (ЕИП) е създадено през 1994 г. с цел разширяване на обхвата на разпоредбите на ЕС относно вътрешния му пазар, за да включват държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са членове на ЕИП. Швейцария е член на ЕАСТ, но не участва в ЕИП. ЕС и  членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ (Норвегия и Исландия), също така са свързани с различни „северни политики“ и форуми, които са насочени към бързо развиващите се северни ...

Европейското икономическо пространство (ЕИП) е създадено през 1994 г. с цел разширяване на обхвата на разпоредбите на ЕС относно вътрешния му пазар, за да включват държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са членове на ЕИП. Швейцария е член на ЕАСТ, но не участва в ЕИП. ЕС и  членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ (Норвегия и Исландия), също така са свързани с различни „северни политики“ и форуми, които са насочени към бързо развиващите се северни предели на Европа и Арктическия регион като цяло.

Бюджетна процедура

01-05-2018

С влизането в сила на договорите от 1970 и 1975 г. ролята на Парламента в бюджетната процедура постепенно се засили. Договорът от Лисабон даде на Парламента и на Съвета равни правомощия по отношение на целия бюджет на ЕС.

С влизането в сила на договорите от 1970 и 1975 г. ролята на Парламента в бюджетната процедура постепенно се засили. Договорът от Лисабон даде на Парламента и на Съвета равни правомощия по отношение на целия бюджет на ЕС.

Здравословни и безопасни условия на труд

01-05-2018

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава възможност на държавите членки да запазват или да въвеждат по-строги мерки. С влизането в сила на Договора от Лисабон, Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, като превърна политиката в областта на здравето и безопасността в ...

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава възможност на държавите членки да запазват или да въвеждат по-строги мерки. С влизането в сила на Договора от Лисабон, Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, като превърна политиката в областта на здравето и безопасността в още по-важна част от законодателството на ЕС.

Предстоящи събития

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Други мероприятия -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Изслушване -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Изслушване -
FEMM LIBE

Партньори