Ochrana základních práv v EU

01-03-2018

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Aby bylo zajištěno, že tyto hodnoty budou dodržovány, stanoví článek 7 SEU mechanismus EU, který umožňuje rozhodnout o tom, zda existuje závažné a trvající porušení hodnot EU ze strany členského státu a o možných sankcích. Tento mechanismus byl nedávno poprvé aktivován. EU je rovněž vázána Listinou základních práv, která stanoví práva, která musí při provádění právních předpisů EU dodržovat jak Evropská unie, tak členské státy. EU je rovněž odhodlána přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Aby bylo zajištěno, že tyto hodnoty budou dodržovány, stanoví článek 7 SEU mechanismus EU, který umožňuje rozhodnout o tom, zda existuje závažné a trvající porušení hodnot EU ze strany členského státu a o možných sankcích. Tento mechanismus byl nedávno poprvé aktivován. EU je rovněž vázána Listinou základních práv, která stanoví práva, která musí při provádění právních předpisů EU dodržovat jak Evropská unie, tak členské státy. EU je rovněž odhodlána přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.