hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 10 z 366 výsledky

Fond pro spravedlivou transformaci

Fakta a čísla o EU 21-10-2020

Fond pro spravedlivou transformaci je novým finančním nástrojem v rámci politiky soudržnosti, který má podporovat území, jež se v důsledku přechodu ke klimatické neutralitě potýkají s vážnými sociálně-ekonomickými problémy. Fond pro spravedlivou transformaci bude podporovat provádění Zelené dohody pro Evropu, která si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU.

Program REACT-EU si klade za cíl nápravu sociálních a hospodářských škod způsobených koronavirovou pandemií a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení. Usiluje o to, aby v letech 2021 a 2022 bylo uvolněno dodatečných 47,5 miliard EUR ze strukturálních fondů a aby se zvýšila flexibilita výdajů v rámci politiky soudržnosti.

Výdaje Unie

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Rozpočtové výdaje schvalují společně Rada a Parlament. Roční rozpočet EU musí respektovat rozpočtové stropy dohodnuté ve víceletém finančním rámci (VFR) pro různé okruhy, tj. kategorie výdajů, např. pro vnitřní trh, soudržnost a přírodní zdroje. Nástroje pružnosti zajišťují, aby EU mohla jednat v případě neočekávaných potřeb. Využíváním rozpočtových záruk a finančních nástrojů je u výdajů EU dosahováno pákového efektu. Výdaje EU na období 2021 až 2027 zahrnují kromě VFR i dočasný nástroj na podporu ...

Rozpočtová kontrola

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Kontrola plnění evropského rozpočtu se provádí ve všech orgánech a institucích EU a na úrovni členských států. Důležitou kontrolní činnost vykonává na různých úrovních Účetní dvůr a Parlament. Parlament každý rok posuzuje plnění rozpočtu v rámci postupu udělování absolutoria Evropské komisi a ostatním orgánům, institucím a subjektům EU.

Evropská unie a Světová obchodní organizace

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Světová obchodní organizace (WTO) usiluje o zabezpečení mezinárodního obchodního systému založeného na pravidlech. Navzdory patové situaci při obchodních jednáních se zkoumají možnosti, jak modernizovat pravidla WTO a řešit nové globální problémy. V oblasti mezinárodní obchodní politiky vykonává Evropský parlament na základě Lisabonské smlouvy legislativní činnost společně s Radou a zastává důležitou kontrolní úlohu.

Lidská práva

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Evropská unie se v rámci svých vnějších vztahů zasazuje v souladu se zásadou svobody, demokracie, dodržování lidských práv, základních svobod a právního státu, na kterých je založena, o podporu demokracie a dodržování lidských práv. Usiluje o to, aby se do všech jejích politických opatření a programů promítaly lidskoprávní otázky, navíc je vybavena různými nástroji politiky v oblasti lidských práv, které jí umožňují podnikat konkrétní kroky, včetně financování vybraných projektů prostřednictvím svých ...

Podpora demokracie a sledování voleb

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Podpora demokracie na celém světě je pro Evropskou unii prioritou. Demokracie zůstává jediným systémem veřejné správy, v němž mohou lidé v plné míře uplatňovat svá lidská práva, a je určujícím prvkem pro rozvoj a dlouhodobou stabilitu. Evropský parlament je jakožto jediný přímo volený orgán EU pevně odhodlán prosazovat demokracii.

Evropský hospodářský prostor (EHP) byl vytvořen v roce 1994 s cílem rozšířit ustanovení EU o vnitřním trhu na Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Smluvními stranami EHP jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Švýcarsko je členem ESVO, ale nikoliv EHP. Partnery v EU a EHP/ESVO (Norsko a Island) spojují také různé oblasti „severní politiky“ a fóra, která se zaměřují na rychle se rozvíjející severní části Evropy a na celou arktickou oblast.

Rozpočtový proces

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Od smluv z let 1970 a 1975 se úloha Parlamentu v rozpočtovém procesu postupně zvyšuje. Na základě Lisabonské smlouvy rozhodují Parlament a Rada o celkovém rozpočtu EU stejnou měrou.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Fakta a čísla o EU 01-05-2018

Od osmdesátých let je zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro EU důležitým tématem. Právní předpisy přijaté na evropské úrovni stanovují minimální normy ochrany pracovníků, přičemž členským státům umožňují, aby zachovaly nebo zavedly přísnější opatření. Poté co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nabyla právní závaznosti Listina základních práv Evropské unie, která posiluje význam politiky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v právních předpisech EU.