11

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Společná rybářská politika: vznik a vývoj

01-01-2018

Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala. Hlavním cílem SRP podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé zaměstnání. Lisabonská smlouva do rybářské politiky zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada s Parlamentem dohodu o nové společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury, které budou z environmentálního ...

Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala. Hlavním cílem SRP podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé zaměstnání. Lisabonská smlouva do rybářské politiky zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada s Parlamentem dohodu o nové společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury, které budou z environmentálního, hospodářského i sociálního hlediska dlouhodobě udržitelné.

Řízení rybolovu v EU

01-01-2018

Řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) vychází z nutnosti zajistit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Evropská unie proto přijala řadu právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanovují celkové limity přípustných úlovků a technická opatření.

Řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) vychází z nutnosti zajistit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Evropská unie proto přijala řadu právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanovují celkové limity přípustných úlovků a technická opatření.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování

01-01-2018

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Strukturální pomoc v odvětví rybolovu

01-01-2018

Evropská rybářská politika byla původně financována z finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR), v období 2007–2013 ji financoval Evropský rybářský fond (ERF) a v současné době je financována z nového Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) s rozpočtem 6,4 miliardy EUR na období 2014–2020. ENRF podporuje rybáře při přechodu na udržitelný rybolov, podporuje pobřežní komunity při diverzifikaci jejich hospodářství a financuje projekty zaměřené na tvorbu nových pracovních míst a zvyšování ...

Evropská rybářská politika byla původně financována z finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR), v období 2007–2013 ji financoval Evropský rybářský fond (ERF) a v současné době je financována z nového Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) s rozpočtem 6,4 miliardy EUR na období 2014–2020. ENRF podporuje rybáře při přechodu na udržitelný rybolov, podporuje pobřežní komunity při diverzifikaci jejich hospodářství a financuje projekty zaměřené na tvorbu nových pracovních míst a zvyšování kvality života na evropských pobřežích.

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury

01-01-2018

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace pro spotřebitele a organizace ...

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace pro spotřebitele a organizace producentů, a zavádí nové prvky, jako je průzkum trhu.

Mezinárodní vztahy v oblasti rybolovu

01-01-2018

Evropská unie (EU) hraje klíčovou úlohu, pokud jde o mezinárodní spolupráci v oblasti rybolovu. Prostřednictvím vnější dimenze své společné rybářské politiky usiluje Unie o rozšíření vlivu svého právního rámce nad rámec plavidel EU působících v mezinárodních vodách. Na základě cílů společné rybářské politiky a zásad řádné správy věcí veřejných je EU zapojena do řady mnohostranných dohod a regionálních organizací pro řízení rybolovu, jakož i do 30 dvoustranných dohod v oblasti rybolovu.

Evropská unie (EU) hraje klíčovou úlohu, pokud jde o mezinárodní spolupráci v oblasti rybolovu. Prostřednictvím vnější dimenze své společné rybářské politiky usiluje Unie o rozšíření vlivu svého právního rámce nad rámec plavidel EU působících v mezinárodních vodách. Na základě cílů společné rybářské politiky a zásad řádné správy věcí veřejných je EU zapojena do řady mnohostranných dohod a regionálních organizací pro řízení rybolovu, jakož i do 30 dvoustranných dohod v oblasti rybolovu.

Produkce akvakultury v Evropské unii

01-01-2018

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.

Integrovaná námořní politika Evropské unie

01-01-2018

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí. Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí. Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.

Evropský rybolov v číslech

01-01-2018

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2020 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětví rybolovu v roce 2017, v odvětví akvakultury v roce 2016 a v odvětví zpracování ryb v roce 2017 (tabulka II), produkce, dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury v roce 2017 (tabulka III), zjevné spotřeby produktů rybolovu a akvakultury ...

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2020 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětví rybolovu v roce 2017, v odvětví akvakultury v roce 2016 a v odvětví zpracování ryb v roce 2017 (tabulka II), produkce, dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury v roce 2017 (tabulka III), zjevné spotřeby produktů rybolovu a akvakultury a jejich spotřeby na osobu v roce 2017 (tabulka IV), a rozdělení zdrojů z Evropského námořního a rybářského fondu v období 2014 – 2020 (tabulka V).

Chystané akce

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Další akce -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Slyšení -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Slyšení -
FEMM LIBE

Partneři