Søg

Dine resultater

Viser 10 af 18 resultater

De første traktater

EU-faktablade 01-10-2017

Den Anden Verdenskrigs katastrofale følger og den konstante fare for en konfrontation mellem øst og vest gjorde det til en afgørende prioritet at nå til en fransk-tysk udsoning. Seks europæiske landes sammenlægning af deres kul- og stålindustri med Paristraktaten i 1951 udgjorde det første skridt på vejen mod europæisk integration. Romtraktaterne af 1957 styrkede grundlaget for denne integration og ligeledes idéen om en fælles fremtid for de seks europæiske lande.

Det europæiske borgerinitiativ

EU-faktablade 01-10-2017

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er et vigtigt instrument for deltagelsesdemokrati i Europa Unionen og gør det muligt for en million europæiske borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater at opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag om en retsakt til at gennemføre EU's traktater. Siden anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011, som fastsatte detaljerede procedurer og betingelser for det europæiske borgerinitiativ, har tre initiativer kunnet forelægges Kommissionen.

Lissabontraktaten

EU-faktablade 01-06-2017

I dette faktablad gennemgås baggrunden for og de vigtigste bestemmelser i Lissabontraktaten. Formålet er at beskrive den historiske baggrund for denne seneste grundlæggende EU-tekst og at sammenholde den med de tidligere tekster. Der redegøres nærmere for de enkelte bestemmelser (med artikelhenvisninger) og deres konsekvenser for en række EU-politikker i de faktablade, der omhandler konkrete politikker og emner.

Europa-Parlamentet: beføjelser

EU-faktablade 01-06-2017

Den institutionelle rolle, som Parlamentet spiller i europæisk politik, er resultatet af udøvelsen af dets forskellige funktioner. Overholdelse af de demokratiske principper på europæisk plan sikres via deltagelse i lovgivningsprocessen, dets budget- og kontrolbeføjelser, dets inddragelse i traktatrevisioner og dets ret til at anlægge sager ved EU-Domstolen.

Den vigtigste udvikling i de første traktater vedrører skabelsen af Fællesskabets egne indtægter, styrkelsen af Parlamentets budgetbeføjelser, det direkte valg af Europa-Parlamentets medlemmer og oprettelsen af det europæiske monetære system. Ikrafttrædelsen af den europæiske fælles akt i 1986, som indebar en væsentlig ændring af Romtraktaten, styrkede den europæiske integration ved at skabe et stort indre marked.

Maastricht- og Amsterdamtraktaten

EU-faktablade 01-04-2017

Maastrichttraktaten ændrede de tidligere europæiske traktater og skabte en Europæisk Union, der hviler på tre søjler: De Europæiske Fællesskaber, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og samarbejdet inden for retlige og indre anliggender (RIA). Med henblik på udvidelsen af Unionen blev der med Amsterdamtraktaten indført de nødvendige tilpasninger for at sikre, at Unionen fungerer på en mere effektiv og demokratisk måde.

Nicetraktaten forberedte kun delvist Den Europæiske Union på de omfattende udvidelser i 2004 og 2007 mod øst og mod syd. Derfor gjorde Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid som svar på de spørgsmål, der blev stillet i Laeken-erklæringen, en indsats for at skabe et nyt retsgrundlag for Unionen i form af traktaten om en forfatning for Europa. Som følge af negative folkeafstemninger i to medlemsstater blev denne traktat aldrig ratificeret.

Det Europæiske Råd

EU-faktablade 01-04-2017

Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer. Kommissionens formand er også medlem, men uden stemmeret. Formanden for Europa-Parlamentet taler desuden til Det Europæiske Råd i begyndelsen af dets møder. Med Lissabontraktaten blev Det Europæiske Råd etableret som en af EU's institutioner, og der blev indført et langsigtet formandskab for denne ...

Rådet for Den Europæiske Union

EU-faktablade 01-04-2017

Rådet vedtager sammen med Europa-Parlamentet EU-lovgivningen gennem forordninger og direktiver og udarbejder beslutninger og ikkebindende henstillinger. Rådet træffer afgørelse inden for sine kompetenceområder med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed afhængigt af retsgrundlaget for den retsakt, der skal vedtages.

Europa-Kommissionen

EU-faktablade 01-04-2017

Kommissionen er den EU-institution, der har monopol på initiativretten på lovgivningsområdet, og den har væsentlige udøvende beføjelser inden for politiske områder, såsom konkurrence og udenrigshandel. Den er Den Europæiske Unions primære udøvende organ og består af et kollegium sammensat af én kommissær fra hver medlemsstat. Den er også formand for de udvalg, der er ansvarlige for gennemførelsen af EU-lovgivningen. Det tidligere komitologisystem er blevet erstattet af nye retlige instrumenter, nemlig ...