366

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Fonden for Retfærdig Omstilling

21-10-2020

Fonden for Retfærdig Omstilling er et nyt finansielt instrument under samhørighedspolitikken, som har til formål at yde støtte til områder, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingen til klimaneutralitet. Fonden for Retfærdig Omstilling vil lette gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, som har til formål at gøre EU klimaneutralt senest i 2050.

Fonden for Retfærdig Omstilling er et nyt finansielt instrument under samhørighedspolitikken, som har til formål at yde støtte til områder, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingen til klimaneutralitet. Fonden for Retfærdig Omstilling vil lette gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, som har til formål at gøre EU klimaneutralt senest i 2050.

Genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa (REACT-EU)

15-10-2020

REACT-EU er et program for afhjælpning af de sociale og økonomiske tab, som covid-19-pandemien har ført med sig, og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning. REACT-EU har til formål at mobilisere yderligere 47,5 mia. EUR fra strukturfondene i årene 2021 og 2022 og at øge fleksibiliteten i udgifterne til samhørighedspolitikken.

REACT-EU er et program for afhjælpning af de sociale og økonomiske tab, som covid-19-pandemien har ført med sig, og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning. REACT-EU har til formål at mobilisere yderligere 47,5 mia. EUR fra strukturfondene i årene 2021 og 2022 og at øge fleksibiliteten i udgifterne til samhørighedspolitikken.

EU's udgifter

01-05-2018

Budgetudgifterne godkendes af Rådet og Parlamentet i fællesskab. EU's årlige budget skal respektere de udgiftslofter, der er aftalt i den flerårige finansielle ramme (FFR) for de forskellige udgiftsområder, dvs. udgiftskategorier såsom dem vedrørende det indre marked, samhørighedspolitikken og naturressourcer. Fleksibilitetsinstrumenter sikrer, at EU kan reagere i tilfælde af uforudsete behov. Brugen af budgetgarantier og finansielle instrumenter skaber en multiplikatoreffekt for så vidt angår EU-udgifter ...

Budgetudgifterne godkendes af Rådet og Parlamentet i fællesskab. EU's årlige budget skal respektere de udgiftslofter, der er aftalt i den flerårige finansielle ramme (FFR) for de forskellige udgiftsområder, dvs. udgiftskategorier såsom dem vedrørende det indre marked, samhørighedspolitikken og naturressourcer. Fleksibilitetsinstrumenter sikrer, at EU kan reagere i tilfælde af uforudsete behov. Brugen af budgetgarantier og finansielle instrumenter skaber en multiplikatoreffekt for så vidt angår EU-udgifter. Ud over FFR omfatter de samlede EU-udgifter for 2021-2027 det midlertidige genopretningsinstrument Next Generation EU (NGEU), som vil hjælpe EU's økonomi med at komme sig efter covid-19-krisen.

Budgetkontrol

01-05-2018

Der foretages kontrol af EU's budget i alle EU-institutioner og på medlemsstatsniveau. Revisionsretten og Parlamentet udfører et vigtigt kontrolarbejde på forskellige niveauer. Hvert år undersøger Parlamentet gennemførelsen af budgettet med henblik på at meddele decharge til Kommissionen, de andre EU-institutioner og Unionens agenturer.

Der foretages kontrol af EU's budget i alle EU-institutioner og på medlemsstatsniveau. Revisionsretten og Parlamentet udfører et vigtigt kontrolarbejde på forskellige niveauer. Hvert år undersøger Parlamentet gennemførelsen af budgettet med henblik på at meddele decharge til Kommissionen, de andre EU-institutioner og Unionens agenturer.

EU og Verdenshandelsorganisationen

01-05-2018

Verdenshandelsorganisationen (WTO) arbejder for at sikre et regelbaseret internationalt handelssystem. På trods af et dødvande i handelsforhandlinger undersøges det, hvordan WTO's regler kan moderniseres, og hvordan nye globale udfordringer kan tackles. I henhold til Lissabontraktaten lovgiver Europa-Parlamentet sammen med Rådet på dette område og spiller en vigtig rolle med hensyn til at kontrollere den internationale handelspolitik.

Verdenshandelsorganisationen (WTO) arbejder for at sikre et regelbaseret internationalt handelssystem. På trods af et dødvande i handelsforhandlinger undersøges det, hvordan WTO's regler kan moderniseres, og hvordan nye globale udfordringer kan tackles. I henhold til Lissabontraktaten lovgiver Europa-Parlamentet sammen med Rådet på dette område og spiller en vigtig rolle med hensyn til at kontrollere den internationale handelspolitik.

Menneskerettighederne

01-05-2018

Den Europæiske Union lægger vægt på at støtte demokratiet og menneskerettighederne i sine eksterne forbindelser i overensstemmelse med sine grundprincipper om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. EU tilstræber at integrere menneskerettighedsspørgsmål i alle sine politikker og programmer og har forskellige menneskerettighedspolitiske instrumenter til konkrete aktiviteter — herunder finansiering af specifikke projekter ...

Den Europæiske Union lægger vægt på at støtte demokratiet og menneskerettighederne i sine eksterne forbindelser i overensstemmelse med sine grundprincipper om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. EU tilstræber at integrere menneskerettighedsspørgsmål i alle sine politikker og programmer og har forskellige menneskerettighedspolitiske instrumenter til konkrete aktiviteter — herunder finansiering af specifikke projekter via sine finansielle instrumenter.

Demokratifremme og valgobservation

01-05-2018

Støtte til demokrati i hele verden er en prioritet for Den Europæiske Union. Demokrati er stadig den eneste styreform, hvorunder befolkningen fuldt ud kan nyde godt af sine menneskerettigheder, og en afgørende faktor for udvikling og langsigtet stabilitet. Europa-Parlamentet er som den eneste direkte valgte EU-institution særligt engageret i arbejdet for at fremme demokrati.

Støtte til demokrati i hele verden er en prioritet for Den Europæiske Union. Demokrati er stadig den eneste styreform, hvorunder befolkningen fuldt ud kan nyde godt af sine menneskerettigheder, og en afgørende faktor for udvikling og langsigtet stabilitet. Europa-Parlamentet er som den eneste direkte valgte EU-institution særligt engageret i arbejdet for at fremme demokrati.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og Norden

01-05-2018

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev etableret i 1994 med henblik på at udvide EU's bestemmelser for det indre marked til at omfatte landene i Det Europæiske Frihandelsområde (EFTA). Liechtenstein, Island og Norge er parter i EØS-aftalen. Schweiz er medlem af EFTA, men er ikke part i EØS-aftalen. EU og EØS/EFTA-partnere (Norge og Island) er desuden forbundet gennem forskellige politikker og fora for Norden, som fokuserer på Europas nordligste områder, der er i hastig udvikling, og ...

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev etableret i 1994 med henblik på at udvide EU's bestemmelser for det indre marked til at omfatte landene i Det Europæiske Frihandelsområde (EFTA). Liechtenstein, Island og Norge er parter i EØS-aftalen. Schweiz er medlem af EFTA, men er ikke part i EØS-aftalen. EU og EØS/EFTA-partnere (Norge og Island) er desuden forbundet gennem forskellige politikker og fora for Norden, som fokuserer på Europas nordligste områder, der er i hastig udvikling, og på den arktiske region som helhed.

Budgetproceduren

01-05-2018

Siden traktaterne i 1970 og 1975 er Parlamentets rolle i budgetproceduren gradvist blevet styrket. Lissabontraktaten gav Parlamentet samme indflydelse som Rådet på det samlede EU-budget.

Siden traktaterne i 1970 og 1975 er Parlamentets rolle i budgetproceduren gradvist blevet styrket. Lissabontraktaten gav Parlamentet samme indflydelse som Rådet på det samlede EU-budget.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

01-05-2018

Forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har været et vigtigt anliggende for EU siden 1980'erne. Der er med lovgivning på EU-plan blevet fastsat minimumsstandarder for beskyttelse af arbejdstagerne, samtidig med at medlemsstaterne fortsat kan bibeholde eller indføre strengere bestemmelser. Da Lissabontraktaten trådte i kraft, blev Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder retligt bindende, og sundheds- og sikkerhedspolitikken blev derved til et endnu vigtigere område ...

Forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har været et vigtigt anliggende for EU siden 1980'erne. Der er med lovgivning på EU-plan blevet fastsat minimumsstandarder for beskyttelse af arbejdstagerne, samtidig med at medlemsstaterne fortsat kan bibeholde eller indføre strengere bestemmelser. Da Lissabontraktaten trådte i kraft, blev Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder retligt bindende, og sundheds- og sikkerhedspolitikken blev derved til et endnu vigtigere område for EU's lovgivning.

Kommende begivenheder

21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Inside the room - Shaping Europe, 1992-2010
Anden begivenhed -
EPRS
21-09-2021
Putting the 'e' in e-Health
Workshop -
STOA
27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Anden begivenhed -
BECA

Partnere